• Lamivudin och abakavir
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Abacavir/Lamivudin Mylan

   600 mg/300 mg  filmdragerade tabletter
   abakavir/lamivudin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   VIKTIG INFORMATION – Överkänslighetsreaktioner

   Abacavir/Lamivudin Mylan innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i läkemedel såsom Trizivir, Triumeq och Ziagen). En del patienter som tar abakavir kan utveckla en överkänslighetsreaktion(en allvarlig allergisk reaktion) som kan vara livshotande om de fortsätter att ta abakavirinnehållande läkemedel.

   Du måste noga läsa den information som står under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner” i textrutan under avsnitt 4.

   I Abacavir/Lamivudin Mylan förpackningen medföljer ett varningskort som ska påminna dig och medicinsk personal om överkänslighetsreaktionen mot abakavir. Bär alltid kortet med dig.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Abacavir/Lamivudin Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Abacavir/Lamivudin Mylan
   3. Hur du tar Abacavir/Lamivudin Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Abacavir/Lamivudin Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Abacavir/Lamivudin Mylan är och vad det används för

   Abacavir/Lamivudin Mylan används för att behandla hiv-infektion (infektion med humant immunbristvirus) hos vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg.

   Abacavir/Lamivudin Mylan innehåller två aktiva substanser som används för att behandla hiv-infektion: abakavir och lamivudin. Dessa substanser tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI).

   Abacavir/Lamivudin Mylan botar inte hiv-infektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.

   Alla patienter svarar inte på behandlingen med Abacavir/Lamivudin Mylan på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.

   Abakavir och lamivudin som finns i Abacavir/Lamivudin Mylan kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Abacavir/Lamivudin Mylan

   Ta inte Abacavir/Lamivudin Mylan: 

   • om du är allergisk (överkänslig) mot abakavir (eller mot andra läkemedel som innehåller abakavir - (t.ex. Trizivir, Triumeq eller Ziagen), lamivudin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4.

   • om du har svår leversjukdom.

   Kontrollera med din läkare om du tror något av detta gäller dig. Ta inte Abacavir/Lamivudin Mylan.

   Varningar och försiktighet

   En del patienter som tar Abacavir/Lamivudin Mylan eller andra kombinationsbehandlingar mot hiv löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

   • om du tidigare har haft någon leversjukdom, inklusive hepatit B eller hepatit C (om du har hepatit B-infektion ska du inte sluta ta Abacavir/Lamivudin Mylan utan att ha rådfrågat din läkare eftersom din hepatit kan komma tillbaka)

   • om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är kvinna)

   • om du är diabetiker och använder insulin

   • om du har någon njursjukdom.

   Tala med din läkare innan du tar Abacavir/Lamivudin Mylan om något av detta gäller dig. Du kan behöva extra kontroller, inklusive blodprover, under tiden du medicinerar. Se avsnitt 4 för mer information.

   Överkänslighetsreaktioner mot abakavir

   Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla en överkänslighetsreaktion(allvarlig allergisk reaktion).

   Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4 i denna bipacksedel.

   Risk för hjärtinfarkt

   Det kan inte uteslutas att abakavir kan öka risken för hjärtinfarkt.

   Tala om för din läkare om du har hjärtproblem, om du röker eller om du har andra sjukdomar som kan öka risken för hjärtsjukdomar såsom högt blodtryck eller diabetes. Sluta inte ta Abacavir/Lamivudin Mylan såvida inte din läkare råder dig till att göra det.

   Var uppmärksam på viktiga symtom

   En del patienter som använder läkemedel mot hiv-infektion utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du tar Abacavir/Lamivudin Mylan.

   Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.

   Skydda andra människor

   Hiv-infektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat blod (t.ex. genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare om nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

   Andra läkemedel och Abacavir/Lamivudin Mylan

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter. 

   Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden du tar Abacavir/Lamivudin Mylan.

   Dessa läkemedel bör inte tas tillsammans med Abacavir/Lamivudin Mylan:

   • emtricitabin, för behandling av hiv-infektion

   • andra läkemedel som innehåller lamivudin, för behandling av hiv-infektion eller hepatit B-infektion

   • höga doser av trimetoprim/sulfametoxazol, ett antibiotikum

   • kladribin, som används för att behandla hårcellsleukemi.

   Tala om för din läkare om du behandlas med något av dessa läkemedel.

   Vissa läkemedel påverkar eller påverkas av Abacavir/Lamivudin Mylan

   Dessa inkluderar:

   • fenytoin, för behandling av epilepsi.

   Tala om för din läkare om du tar fenytoin. Det kan hända att din läkare behöver kontrollera dig medan du tar Abacavir/Lamivudin Mylan.

   • metadon, används som ett heroinsubstitut. Abakavir ökar hastigheten med vilken metadon försvinner från kroppen. Om du tar metadon kommer du att kontrolleras med avseende på utsättningssymtom. Din metadondos kan behöva ändras. Tala om för din läkare om du tar metadon.

   • läkemedel (vanligen vätskor) innehållande sorbitol och andra sockeralkoholer (som xylitol, mannitol, laktitol och maltitol), om de tas regelbundet. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du behandlas med något av dessa läkemedel.

   • ribavirin, för behandling av hepatit C. Abakavir kan göra kombinationen ribavirin och pegylerat interferon mindre effektiv på att minska nivåerna av hepatit C-virus i kroppen. Tala om för din läkare om du tar ribavirin.

   Graviditet

   Abacavir/Lamivudin Mylan rekommenderas inte för användning under graviditet. Abakavir/lamivudin och liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos det ofödda barnet. Om du har tagit Abacavir/Lamivudin Mylan under din graviditet, kan läkaren begära att du regelbundet lämnar blodprover och genomgår andra diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet mot hiv större än risken för biverkningar.

   Om du är gravid, blir gravid eller planerar att bli gravid:

   Tala med din läkare omgående om riskerna och fördelarna med att ta Abacavir/Lamivudin Mylan eller andra läkemedel för behandling av hiv-infektion under din graviditet.

   Amning

   Kvinnor som är hivpositiva får inte amma eftersom hiv-infektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken. En liten mängd av innehållsämnena i Abacavir/Lamivudin Mylan kan också gå över i bröstmjölken.

   Om du ammar eller funderar på att amma:

   Tala med din läkare omgående.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Abacavir/ Lamivudin Mylan kan orsaka biverkningar som kan påverka din förmåga att framföra fordon eller handha maskiner.

   Rådgör med din läkare angående din förmåga att framföra fordon eller handha maskiner när du tar Abacavir/Lamivudin Mylan.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Abacavir/Lamivudin Mylan innehåller para-orange

   Abacavir/Lamivudin Mylan innehåller färgämnet para-orange (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer.


   3. Hur du tar Abacavir/Lamivudin Mylan

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den rekommenderade dosen av Abacavir/Lamivudin Mylan till vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg är en tablett en gång dagligen.

   Svälj tabletterna hela med lite vatten. Abacavir/Lamivudin Mylan kan tas med eller utan mat.

   Håll regelbunden kontakt med din läkare

   Abacavir/Lamivudin Mylan hjälper dig hålla din sjukdom under kontroll. Du måste ta det varje dag för att förhindra att sjukdomen förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner eller sjukdomar som förknippas med hiv-infektion.

   Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Abacavir/Lamivudin Mylan utan läkarens inrådan.

   Om du har tagit för stor mängd av Abacavir/Lamivudin Mylan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Abacavir/Lamivudin Mylan

   Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan med

   behandlingen som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Det är viktigt att du tar Abacavir/Lamivudin Mylan regelbundet, eftersom ett oregelbundet intag kan öka risken för överkänslighetsreaktioner.

   Om du har slutat ta Abacavir/Lamivudin Mylan

   Om du av någon anledning har slutat ta Abacavir/Lamivudin Mylan - då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:

   Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Abacavir/Lamivudin Mylan eller andra läkemedel som innehåller abakavir (t.ex. Trizivir eller Ziagen). Det är viktigt att du följer detta råd.

   Om din läkare råder dig till att börja ta Abacavir/Lamivudin Mylan igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vid behandling av en hiv-infektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från läkemedelsbiverkningar orsakade av Abacavir/Lamivudin Mylan eller av andra läkemedel som tas samtidigt. Av denna anledning är det mycket viktigt att du talar med din läkare om alla förändringar i ditt hälsotillstånd.

   Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla en överkänslighetsreaktion(en allvarlig allergisk reaktion), beskriven i denna bipacksedel under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner”.

   Det är mycket viktigt att du läser och förstår informationen om denna allvarliga reaktion.

   Liksom biverkningarna som nämns nedan för Abacavir/Lamivudin Mylan kan andra tillstånd utvecklas under kombinationsbehandling mot hiv. 

   Det är viktigt att läsa informationen senare i detta avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”.

   Överkänslighetsreaktioner

   Abacavir/Lamivudin Mylan innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i Trizivir, Triumeq och Ziagen). Abakavir kan framkalla en allvarlig allergisk reaktion, en så kallad överkänslighetsreaktion. Dessa överkänslighetsreaktioner har setts oftare hos människor som tar läkemedel som innehåller abakavir.


   Vem kan få dessa reaktioner?

   Alla som tar Abacavir/Lamivudin Mylan kan utveckla en överkänslighetsreaktion mot abakavir, som kan vara livshotande om de fortsätter att ta Abacavir/Lamivudin Mylan.


   Du är mer benägen att utveckla denna reaktion om du har en gen som kallas HLA-B*5701 (men du kan få en reaktion även om du inte har denna gen). Du bör ha blivit testad för denna gen innan Abacavir/Lamivudin Mylan ordinerats till dig. Om du vet att du bär på denna gen, tala med din läkare innan du tar Abacavir/Lamivudin Mylan.

   Omkring 3-4 av varje 100-tal patienter som i en klinisk studie behandlades med abakavir och som inte bar på HLA-B*5701-genen utvecklade en överkänslighetsreaktion.


   Vilka är symtomen?

   De vanligaste symtomen är:

   • feber (hög temperatur) och hudutslag.

   Andra vanliga symtom är:

   • illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, uttalad trötthet.

   Andra symtom är:

   Led- eller muskelsmärta, svullen hals, andfåddhet, halsont, hosta, tillfällig huvudvärk, ögoninflammation (konjunktivit), munsår, lågt blodtryck, stickningar eller domningar i händer eller fötter.


   Om du fortsätter att ta Abacavir/Lamivudin Mylan kommer symtomen att förvärras och kan bli livshotande.


   När uppträder dessa symtom?


   Överkänslighetsreaktioner kan uppkomma när som helst under behandlingen med Abacavir/Lamivudin Mylan men mer sannolikt under de första sex behandlingsveckorna.


   Kontakta din läkare omedelbart:

   1 om du får hudutslag, ELLER

   2 om du får symtom från minst 2 av följande grupper:

   - feber

   - andnöd, ont i halsen eller hosta

   - illamående eller kräkningar, diarré eller buksmärta

   - uttalad trötthet eller värk eller allmän sjukdomskänsla.


   Din läkare kan råda dig att sluta ta Abacavir/Lamivudin Mylan.


   Om du har slutat ta Abacavir/Lamivudin Mylan

   Om du har slutat med Abacavir/Lamivudin Mylan på grund av en överkänslighetsreaktion, får du ALDRIG MER ta Abacavir/Lamivudin Mylan, eller något annat läkemedel som innehåller abakavir (t.ex. Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Om du gör det kan du inom några timmar få ett farligt blodtrycksfall, vilket kan resultera i dödsfall.


   Om du av någon anledning har slutat ta Abacavir/Lamivudin Mylan - särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:


   Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Abacavir/Lamivudin Mylan elleer andra läkemedel som innehåller abakavir (t.ex. Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Det är viktigt att du följer detta råd.


   Enstaka gånger har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen och som bara hade ett av de angivna symtomen på varningskortet innan de slutade ta läkemedlet.


   I mycket sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen men som inte hade några symtom innan de slutade ta läkemedlet.


   Om din läkare råder dig till att börja ta Abacavir/Lamivudin Mylan igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.


   Om du är överkänslig mot abakavir/lamivudin, återlämna alla oanvända Abacavir/Lamivudin Mylan tabletter för säker destruktion. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.


   Förpackningen med Abacavir/Lamivudin Mylan innehåller ett varningskort för att påminna dig och sjukvårdspersonalen om överkänslighetsreaktioner. Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation, bär det alltid med dig.

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

   • överkänslighetsreaktion

   • huvudvärk

   • kräkningar

   • illamående

   • diarré

   • buksmärta

   • aptitlöshet

   • trötthet, orkeslöshet

   • feber (hög temperatur)

   • generell (allmän) sjukdomskänsla

   • sömnsvårigheter (insomni)

   • muskelsmärta och obehag

   • ledsmärta

   • hosta

   • irriterad eller rinnande näsa

   • hudutslag

   • håravfall.

   Mindre vanliga biverkningar 

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare och de kan påvisas i blodprov:

   • lågt antal röda blodkroppar (anemi) eller lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

   • stegring av leverenzymnivåer

   • minskning av antalet blodceller som är involverade i blodkoagulation (trombocytopeni).

   Sällsynta biverkningar 

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare:

   • leversjukdomar, såsom gulsot, förstorad lever eller fettlever, inflammation (hepatit)

   • laktacidos (se nästa avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”)

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • nedbrytning av muskelvävnad.

   Sällsynta biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

   • ökning av ett enzym som kallas amylas.

   Mycket sällsynta biverkningar 

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

   • domningar och stickningar i huden

   • svaghetskänsla i armar och ben

   • hudutslag, som kan bli blåsor och ser ut som små måltavlor (mörk fläck i mitten som omringas av ett ljusare fält och en mörk ring längs kanten) (erythema multiforme)

   • utspridda hudutslag med blåsor och avflagnande hud, förekommer speciellt kring munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en allvarligare form som orsakar hudavflagning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys).

   Om du märker något av dessa symtom, kontakta en läkare omedelbart.

   Mycket sällsynta biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

   • svikt i benmärgens förmåga att bilda nya röda blodkroppar (ren erytrocytaplasi).

   Om du får biverkningar

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa biverkningar blir svår eller besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.

   Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv

   Kombinationsbehandling som abakavir/lamivudin kan göra att andra tillstånd utvecklas under hivbehandlingen.

   Symtom på infektion och inflammation

   Gamla infektioner kan blossa upp

   Patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna att utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). Sådana infektioner kan ha varit ”tysta” och inte upptäckts av det svaga immunsystemet före behandlingen börjat. När behandlingen startat blir immunsystemet starkare och kan bekämpa infektionerna, vilket kan orsaka infektions- eller inflammationssymtom. Symtomen inkluderar vanligtvis feber samt något av följande:

   • huvudvärk

   • magknip

   • andningssvårigheter

   I sällsynta fall, då immunsystemet blir starkare, kan det också angripa frisk kroppsvävnad (autoimmuna sjukdomar). Symtomen på autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter att du börjat ta läkemedel mot din hiv-infektion. Symtomen kan omfatta:

   • hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag) eller darrningar

   • hyperaktivitet (överdriven rastlöshet och överdrivna rörelser)

   • svaghet som börjar i händer och fötter och förflyttar sig uppåt mot bålen.

   Om du får symtom på en infektionoch inflammation eller om du märker några av symtomen som nämns ovan:

   Tala med din läkare omgående. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat din läkare.

   Din kroppsform kan ändras

   Patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv kan drabbas av förändrad kroppsform på grund av förändrad fettfördelning:

   • förlust av fett från benen, armarna eller ansiktet

   • ökad fettinlagring i buken, i brösten eller inre organ

   • fettansamlingar i nacken (kallas ibland för ”buffelpuckel).

   Det är ännu inte känt vad som orsakar dessa förändringar, eller om de har några långtidseffekter på din hälsa. Om du märker förändringar av din kroppsform:

   Tala om det för din läkare.

   Laktacidos är en sällsynt men allvarlig biverkning

   En del patienter som tar abakavir/lamivudin, eller andra liknande läkemedel (NRTI), utvecklar ett tillstånd som kallas laktacidos, i kombination med förstorad lever.

   Laktacidos orsakas av en ansamling av mjölksyra i kroppen. Detta tillstånd är sällsynt och om det inträffar, utvecklas det vanligen efter några få månaders behandling. Det kan vara livshotande och orsaka svikt av inre organ.

   Risken för att laktacidos utvecklas är större hos patienter som har leversjukdom, eller vid kraftig övervikt, speciellt hos kvinnor.

   Kännetecken på laktacidos innefattar:

   • illamående, kräkningar

   • buksmärta

   • allmän sjukdomskänsla

   • minskad aptit, viktminskning

   • djup, snabb, ansträngd andning

   • domning eller svaghetskänsla i armar och ben

   Under din behandling kommer läkaren att noga följa tecken på laktacidos. Om du har något av de symtomen som nämns ovan, eller andra symtom som oroar dig:

   Uppsök din läkare snarast möjligt.

   Du kan få problem med skelettet

   Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas osteonekros. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel. Patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:

   • om de har behandlats med kombinationsbehandling under lång tid

   • om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

   • om de dricker alkohol

   • om deras immunsystem är mycket svagt

   • om de är överviktiga.

   Kännetecken på osteonekros innefattar:

   • stelhet i lederna

   • värk och smärtor (speciellt i höfterna, knäna eller axlarna)

   • rörelsesvårighet.

   Om du märker något av dessa symtom:

   Berätta för din läkare.

   Andra effekter som kan påvisas i blodprov

   Kombinationsbehandling mot HIV kan också orsaka:

   • förhöjda nivåer av mjölksyra i blodet, vilket i sällsynta fall kan leda till laktacidos

   • förhöjda nivåer av socker och fetter (triglycerider och kolesterol) i blodet

   • insulinresistens (om du är diabetiker kan du behöva ändra insulindosen för att hålla blodsockret under kontroll).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Abacavir/Lamivudin Mylan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna i varje Abacavir/Lamivudin Mylan filmdragerad tablett är abakavirhydroklorid motsvarande 600 mg abakavir och 300 mg lamivudin.

   Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa, krospovidon (typ A), povidon (K-30), gul järnoxid (E172) och magnesiumstearat. Filmdrageringen innehåller hypromellos HPMC 2910 -3mPas, hypromellos HPMC 2910 -6mPas, titandioxid (E171), makrogol 400, polysorbat 80 och para-orange (E110).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Abacavir/Lamivudin Mylan är orangefärgade, modifierade kapselformade, bikonvexa filmdragerade tabletter (20,6 x 9,1 mm), märkta med ”300” på ena sidan och ”600” på den andra. 

   Abacavir/Lamivudin Mylan tillhandahålls i blisterförpackningar med 30, 60 eller 90 filmdragerade tabletter, perforerade endosblister med 30 x 1 filmdragerade tabletter eller i multipelblisterförpackningar med 60 eller 90 filmdragerade tabletter.

   30 filmdragerade tabletter i burkar med en påse med aktivt kol eller en påse med aktivt kol och syreupptagare som skyddar tabletterna mot fukt.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Sverige

   Tillverkare

   Mylan S.A.S

   117 Allee des Parcs

   69 800 Saint Priest

   Frankrike

   McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories

   35/36 Baldoyle Industrial Estate

   Grange Road

   Dublin 13

   Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-07-01


  Abacavir/Lamivudin Mylan

  Filmdragerad tablett 600 mg/300 mg Lamivudin och abakavir 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 468375
  • Tillverkare: Mylan AB

  1.072,34 kr

  Jämförpris: 35,74 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?