I fokus

Kategorier

Speciellt för...

Cocillana-Etyfin

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Cocillana-Etyfin

oral lösning
etylmorfinhydroklorid, flytande cocillanaextrakt, senegaextrakt

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

ass="art-text">- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cocillana-Etyfin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Cocillana-Etyfin
3. Hur du tar Cocillana-Etyfin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cocillana-Etyfin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cocillana-Etyfin är och vad det används för

Cocillana-Etyfin används vid rethosta.


Cocillana-Etyfin innehåller etylmorfin som verkar hostdämpande. Cocillana-Etyfin innehåller även cocillanaextrakt och senegaextrakt som traditionellt anses ha en viss slemlösande effekt.

2. Vad du behöver veta innan du tar Cocillana-Etyfin

Ta inte Cocillana-Etyfin

 • om du är allergisk mot etylmorfin­hydroklorid, cocillanaextrakt, senegaextrakt eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har nedsatt andningsförmåga (andningsdepression).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cocillana-Etyfin.


Om du har någon sjukdom som påverkar andningen bör du tala om det för din läkare innan du påbörjar behandlingen.


Du ska inte använda Cocillana-Etyfin för långtidsbehandling därför att det finns en viss risk för beroendeutveckling vid höga doser och långvarigt bruk.

Andra läkemedel och Cocillana-Etyfin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Cocillana-Etyfin bör inte kombineras med en viss typ av sömn- och narkosmedel som kallas barbiturater eftersom det kan göra så att du får nedsatt andningsförmåga.

Cocillana-Etyfin med alkohol

Cocillana-Etyfin i kombination med alkohol kan göra så att du får nedsatt andningsförmåga.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga ogynnsamma effekter har påvisats vid graviditet.


Etylmorfin passerar över i modersmjölk. Okänt om övriga aktiva substanser i Cocillana-Etyfin passserar över i modersmjölk. Cocillana-Etyfin bör inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Cocillana-Etyfin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av dess effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cocillana-Etyfin innehåller sackaros och etanol

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Cocillana-Etyfin innehåller 680 mg sackaros per milliliter. Detta ger vid maxdos 6.8 g sackaros. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.


Cocillana-Etyfin innehåller 10 vol% etanol (alkohol) d.v.s upp till 208-312 mg per dos, motsvarande 8 cl starköl eller 4 cl vin per maxdos.

Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högsriskgrupper som patienter med leversjukdom eller epilepsi.


3. Hur du tar Cocillana-Etyfin


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Flaskan bör omskakas för användning


Rekommenderad dos för vuxna är 5-10 ml 3-4 gånger dagligen.

Användning för barn och ungdomar

Vanlig dos för barn

 • 11-12 år (30-40 kg) är 3,5 ml 3 gånger dagligen.

 • 6-10 år (20-30 kg) är 2,5 ml 3 gånger dagligen.

 • 3-5 år (15-20 kg) är 2 ml 3 gånger dagligen.

 • 2 år (13-15 kg) är 1 ml 3 gånger dagligen


Bör ej ges till barn under 2 år.

Om du har tagit för stor mängd av Cocillana-Etyfin

Om du får i dig för stor mängd läkemedel eller om barn av misstag fått i sig för stor dos kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Förstoppning, illamående och kräkningar, kramper i gallvägarna.

Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1 000 patienter): Omtöckning och humörsvängningar, speciellt vid höga doser.


Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med Cocillana-Etyfin: Hudutslag, nässelutslag, angioödem* (svullnad av ansikte och slemhinnor i mun och svalg), överkänslighetsreaktion, svårighet att kissa, hallucinationer, förhöjda levervärden, trötthet och dåsighet.


*Sluta att ta Cocillana-Etyfin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter av svälja

 • nässelutslag och andningssvåigheter.

5. Hur Cocillana-Etyfin ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Glasflaskor: Förvaras vid högst 25°C.

Plastflaskor: Förvaras vid högst 25°C


Används före utgångsdatum som anges på flaskans etikett efter förkortning Utg.dat. som används för utgångsdatum. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är ethylmorfinhydroklorid, cocillanaextrakt och senegaextrakt.

 • Övriga innehållsämnen hjälpämnen är sackaros 680 mg/ml, etanol 96%, vatten, vattenfri citronsyra, levomentol, ammoniak.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glasflaska (brun) med barnskyddande plastlock (PP) 250 ml, 500ml och 1000 ml

Plastflaska (brun PET) med barnskyddande plastlock (PE) 250 ml, 500 ml och 1000 ml

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon: 08-630 19 00


Ansvarig tillverkare

Unimedic AB, Matfors


Denna bipacksedel ändrades senast

2014–10-09


Denna produkt har genomgått Apotekets kvalitetskontroll i 6 steg. Om du ändå inte skulle vara nöjd, får du pengarna tillbaka! Läs mer

Se lagerstatus på apotek

Läs mer

Cocillana-Etyfin

oral lösning

Oral lösning 1000 ml glasfl.

Varunummer: 130914

Tillverkare: MEDA AB

1000 ml

353 kr

 

 • Denna vara kan inte skickas med brevleverans

 • SNABBA LEVERANSER
  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12

 • FRAKTFRITT ALTERNATIV
  Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud
  Hemleverans 29 kr, gratis över 295 kr

 • FRIA RETURER
  I butik och alltid 14 dagars öppet köp 

Populära produkter

30% rabatt

ACO for men Paket 2014

 • Presentförpackning, 1 st
 • Leverans 3-5 vardagar
69,30 kr (Ord. pris 99 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
50% rabatt

Oliva ECO Kropp paket

 • 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
64,50 kr (Ord. pris 129 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
Stöd Bris arbete - köp en fjäril.

BRIS Fjäril

 • 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
48 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
50% rabatt

Eucerin Sensitive skin paket

 • Presentförpackning, Hudvård 1 st
 • Leverans 3-5 vardagar
59,50 kr (Ord. pris 119 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
30% rabatt

Vichy Aqualia Rich + SPA paket 2014

 • Presentförpackning, Hudvård för ansikte 1 st
 • Leverans 3-5 vardagar
160,30 kr (Ord. pris 229 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket