I fokus

Kategorier

Speciellt för...

Dimor®
 • Vid tillfällig diarré
 • Läkemedel
 • Stoppar diarré. Minskar tarmrörelserna så mer vatten hinner sugas upp. Vissa får effekt inom 4 timmar, merparten inom 24 timmar.
 • Används högst 2 dagar utan läkarkontakt.
 • Läs bipacksedel noga före användning

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Dimor

2 mg filmdragerade tabletter
Loperamidhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria för att du ska kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Dimor måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

lass="list-unordered-line">
 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Om du köpt Dimor receptfritt, måste du uppsöka läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 dygn.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 •  

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD DIMOR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER DIMOR
  3. HUR DU ANVÄNDER DIMOR
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR DIMOR SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD DIMOR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Dimor normaliserar tarmens rörelser, motverkar vätskeförlust och ökar förmågan att hålla avföringen.

  Dimor används vid tillfällig (akut) diarré. Dimor kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré och vid "påse på magen" (stomier) efter vissa mag-tarmoperationer eller vid oförmåga att hålla avföringen (faecesinkontinens).

  2. INNAN DU ANVÄNDER DIMOR

  Använd inte Dimor

  • om du är allergisk (överkänslig) mot loperamid eller något av övriga innehållsämnen i Dimor,

  • till barn under 12 år,

  • om du har hög feber eller blod i avföringen (akut dysenteri),

  • vid akuta symtom på inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit),

  • vid inflammation i tunn- och tjocktarm orsakad av invasiva bakterier, inklusive Salmonella, Shigella och Campylobacter,

  • vid inflammationsliknande tillstånd i tjocktarmen orsakade av antibiotika (pseudomembranös kolit),

  • om passagen av föda genom tarmen redan är långsam, t ex vid förstoppning eller utspänd buk.

  Var särskilt försiktig med Dimor

  Behandling med Dimor lindrar symtom men botar inte orsaken. Före långtidsbehandling ska därför bakomliggande sjukdom utredas och behandling mot denna sättas in i första hand.

  Om tillfällig diarré inte har upphört efter 2 dygns behandling, avbryt behandlingen och kontakta läkare.

  Vid diarrétillstånd förlorar kroppen mer vätska och salter än normalt. Särskilt barn är känsliga för uttorkning. Ersätt vätskeförlusten genom att dricka mycket. Ge inte Dimor till barn under 12 år utan läkares ordination.

  Om du har AIDS och din mage svullnar upp ska du omedelbart sluta att ta tabletterna och kontakta läkare.

  Om du har nedsatt leverfunktion bör du rådgöra med läkare innan behandling med Dimor påbörjas.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Dimor om de tas samtidigt. Exempel på sådana läkemedel är

  • kinidin (medel mot rubbningar i hjärtrytmen),

  • ritonavir (medel mot HIV/AIDS),

  • itrakonazol och ketokonazol (medel mot svamp),

  • gemfibrozil och kolestyramin (medel mot höga blodfetter),

  • desmopressin (medel mot sängvätning och en sjukdom orsakad av bristande produktion av antidiuretiskt hormon, s.k. diabetes insipidus).

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Graviditet

  Erfarenheten av användning av Dimor under graviditet är begränsad. Rådgör med läkare före användning av Dimor under graviditet.


  Amning

  Ta inte Dimor om du ammar. Små mängder av läkemedlet kan gå över i modersmjölken.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Trötthet, yrsel och dåsighet kan förekomma vid behandling med Dimor.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all informtion i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något övrigt innehållsämne i Dimor

  Dimor innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU ANVÄNDER DIMOR

  Ta alltid Dimor enligt läkares anvisningar om det ordinerats åt dig personligen eller enligt anvisningarna i denna bipacksedel om du köpt det receptfritt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vid tillfällig diarré

  Vanlig dos för vuxna: Börja med 2 tabletter. Om diarrén inte har upphört inom 2-3 timmar, ta 1 tablett efter varje lös avföring. Ta högst 8 tabletter per dygn. Använd Dimor högst 2 dygn i sträck. Läkare kan ha ordinerat annan dosering.

  Vid kronisk diarré

  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos för vuxna: 1-8 tabletter per dygn. Ta högst 8 tabletter per dygn.


  Användning för barn

  Dimor ska inte ges till barn under 12 år.

  Tabletterna bör sväljas hela med ett halvt glas vatten.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Dimor

  Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Dimor orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Dimor och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Huvudvärk, yrsel, förstoppning, illamående, gasbildning.

  Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 patienter): Sömnighet, magsmärtor, magbesvär, kräkningar, muntorrhet, hudutslag.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Tarmvred, överkänslighetsreaktioner såsom anafylaktisk chock, utspänd buk, utvidgad tjocktarm (megakolon), medvetslöshet eller sänkt medvetandegrad, muskelstelhet, koordinationssvårigheter, förminskade pupiller, hud- och slemhinneförändringar, svullnader i huden, nässelfeber, klåda, svårt att kasta vatten, trötthet.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR DIMOR SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är loperamidhydroklorid. Varje tablett innehåller 2 mg loperamidhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, laktosmonohydrat 42,8 mg, mikrokristallin cellulosa, kopovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 6000, simetikonemulsion (innehåller dimetikon, silikondioxid, metylcellulosa, sorbinsyra och vatten).


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Dimor tabletter är vita och runda, märkta med "L" på ena sidan. Diameter: 7 mm.

  Blisterförpackningar: 16, 40 x 1 och 100 x 1 tabletter.

  Plastburk: 500 tabletter (endast för dosdispensering och sjukhusbruk).

  Innehavare av godkännande för försäljning

  ratiopharm GmbH, Graf-Arco Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland.


  Ombud

  Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn

  Tillverkare

  Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2012-03–21

  Se lagerstatus på apotek

  Dimor®

  filmdragerad tablett

  Filmdragerad tablett 2 mg 16 st blister

  Varunummer: 399709

  Tillverkare: Ratiopharm

  2 mg, 16 st

  32,50 kr

  Jämförpris: 2,03 kr / dos

  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp

  Finns i lager. Leverans 1-3 vardagar

  • Just nu fri frakt t.o.m. 30/4!

  • Öppet köp i 14 dagar*
   * Gäller ej läkemedel, livsmedel och kylvaror

  • Fria returer i alla våra butiker

  Populära produkter

  50% rabatt

  Cliniderm for men Kropp paket

  • Shower/Schampo + roll-on, För män 1 st
  • Leverans 1-3 vardagar
  64,50 kr (Ord. pris 129 kr)
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp

  Apoliva Sensitive Bodylotion

  • Bodylotion, oparfymerad, För torr och känslig hud 200 ml
  • Leverans 1-3 vardagar
  149 kr
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp
  ApoPlus-vara

  Footner Exfoliating socks

  • Behandling för fötter, Exfolierande 1 par
  • Leverans 1-3 vardagar
  191 kr (Ord. pris 239 kr)
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp

  iWhite Instant

  • Kit för vitare tänder, Skenor, förfyllda med gel 10 st
  • Leverans 1-3 vardagar
  499 kr
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp
  50% rabatt

  Apoteket C-vitamin + Järn

  • Vitamin C och Järn, Kosttillskott 20 st
  • Leverans 1-3 vardagar
  15 kr (Ord. pris 30 kr)
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp