Cetirizin Sandoz
 • Vid tillfällig allergi
 • Läkemedel
 • Mot klåda, nysningar, snuva och ögonsymtom. Effekt efter 1/2-1 tim, varar ca 1 dygn. Antihistamin. Från 6 år vid näsbesvär.
 • Kan kombineras med ögondroppar och/eller nässpray vid behov av kraftigare effekt.
 • Läs bipacksedel noga före användning

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

Cetirizin Sandoz

10 mg filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Detta läkemedel är receptfritt. Cetirizin Sandoz måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

ass="art-text">- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR CETIRIZIN SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
2. INNAN DU ANVÄNDER CETIRIZIN SANDOZ
3. HUR DU ANVÄNDER CETIRIZIN SANDOZ
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. FÖRVARING AV CETIRIZIN SANDOZ
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Vad innehåller Cetirizin Sandoz ?

Den aktiva substansen i Cetirizin Sandoz är cetirizindihydroklorid.

En filmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Tabletthölje: hypromellos, laktosmonohydrat, makrogol 4000, titandioxid (E 171).

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark.

Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

1. VAD ÄR CETIRIZIN SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Vit, avlång filmdragerad tablett, skårad på en sida.

Läkemedelsgrupp

Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen i Cetirizin Sandoz. Cetirizin Sandoz är ett läkemedel mot allergi.

Vad används dåCetirizin Sandoz för?

Till vuxna och barn från 6 år används Cetirizin Sandoz för:

- lindring av symtom från näsan och ögonen vid säsongsbunden och kronisk rinit (allergisk snuva)

- lindring av kroniska nässelutslag (kronisk idiopatisk urtikaria).

Cetirizin som finns i Cetirizin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER CETIRIZIN SANDOZ

Använd inte Cetirizin Sandoz :

- om du har allvarlig njursjukdom (allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance under 10 ml/min);

- om du är allergisk (överkänslig) mot aktiv substans i Cetirizin Sandoz, något av övriga innehållsämnen, hydroxizin eller piperazinderivat (nära besläktad substans i andra läkemedel).


Du ska inte ta Cetirizin Sandoz 10 mg tabletter

- om du har något av följande sällsynta ärftliga tillstånd: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Var särskilt försiktig med Cetirizin Sandoz :

Om du har nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare; eventuellt kan dosen behöva minskas. Den nya dosen bestäms av läkaren.

Om du har epilepsi eller riskerar att få kramper ska du rådgöra med läkaren.

Det har inte visats att alkohol (vid 0,5 promille i blodet, vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin påverkar varandra när cetirizin tas i normal dos. Precis som för alla aintihistaminer bör dock samtidig konsumtion av alkohol undvikas.

Intag av Cetirizin Sandoz med mat och dryck:

Absorptionen av cetirizin påverkas inte nämnvärt av föda.

Graviditet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Liksom andra läkemedel ska Cetirizin Sandoz undvikas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Behandlingen med läkemedlet bör dock upphöra.

Amning

Du ska inte använda Cetirizin Sandoz under amning eftersom cetirizin passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner:

Kliniska studier har inte visat att Cetirizin Sandoz ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.

Om du avser att framföra motorfordon, deltaga i tänkbart farliga aktiviteter eller använda maskiner ska du inte överskrida rekommenderad dos. Du bör känna till hur du reagerar på läkemedlet.

Om du är känslig kan samtidig användning av alkohol eller andra lugnande medel påverka din uppmärksamhet och reaktionsförmåga ytterligare.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Cetirizin Sandoz :

Cetirizin Sandoz filmdragerade tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.

Användning av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

På grund av cetirizins egenskaper förväntas cetirizin varken påverka eller påverkas av andra läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER CETIRIZIN SANDOZ

Doseringsanvisning

Hur och när ska du ta Cetirizin Sandoz

Dessa riktlinjer gäller såvida inte läkaren har gett dig andra instruktioner om hur du ska använda Cetirizin Sandoz.

Följ dessa instruktioner, annars har kanske Cetirizin Sandoz inte full effekt.

Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vätska.

Vuxna och ungdomar över 12 år

10 mg en gång dagligen som 1 tablett.

Barn mellan 6 och 12 år

5 mg 2 gånger dagligen som ½ tablett 2 gånger dagligen.

Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion

Rekommenderad dos för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg en gång dagligen.

Om du upplever att effekten av Cetirizin Sandoz är för svag eller för stark ska du kontakta läkare.

Behandlingstid

Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär och bestäms av läkaren.

Administrering

Om du använder mera Cetirizin Sandoz än du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Läkaren bestämmer om eventuella åtgärder.

Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, omtöckning, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och urineringssvårigheter har rapporterats.

Om du glömt att ta Cetirizin Sandoz :

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Effekter som kan uppträda när behandling med Cetirizin Sandoz avslutas:

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Cetirizin Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsföringen. Frekvensen definieras enligt följande: vanliga: 1 patient av 100 till 1 av 10, mindre vanliga: 1 av 1000 till 1 av 100, sällsynta: 1 av 10000 till 1 av 1000, mycket sällsynta: mindre än 1 av 10000.


- Blodet och lymfsystemet:

Mycket sällsynta: Trombocytopeni (minskat antal blodplättar)


- Hela kroppen:

Vanliga: Trötthet


- Hjärtat:

Sällsynta: Takykardi (för snabb hjärtfrekvens)


- Ögon:

Mycket sällsynta: Ackommodationsstörningar, dimsyn, okolugyr kris (ögonen har okontrollerade rörelser)


- Magtarmkanalen:

Vanliga:, Muntorrhet, illamående, diarré

Mindre vanliga: Buksmärta


- Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mindre vanliga: Asteni (extrem kraftlöshet), sjukdomskänsla

Sällsynta: Ödem (svullnad)


- Immunsystemet:

Sällsynta: Allergiska reaktioner, ibland allvarliga (mycket sällsynt)


- Lever och gallvägar:

Sällsynta: Onormal leverfunktion

- Undersökningar:

Sällsynta: Viktökning


- Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga: Yrsel, huvudvärk

Mindre vanliga: Parestesi (onormala känselförnimmelser i huden)

Sällsynta: Kramper, rörelsesvårigheter

Mycket sällsynta: Svimning, darrningar, dysgeusi (ändrad smak)


- Psykiska störningar:

Vanliga: Sömnighet

Mindre vanliga: Rastlöshet

Sällsynta: Aggressivitet, förvirring, depression, hallucinationer, sömnlöshet

Mycket sällsynta: Tics


- Njurar och urinvägar:

Mycket sällsynta: Onormal urinutsöndring


- Andningsvägar:

Vanliga: Inflammation i svalget, snuva


- Hud och subkutan vävnad:

Mindre vanliga: Klåda, utslag

Sällsynta: Nässelfeber

Mycket sällsynta: Ödem, fixt läkemedelsutslag


Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du informera läkaren. Sluta att ta Cetirizin Sandoz vid första tecken på överkänslighetsreaktion. Läkaren utvärderar svårighetsgraden och beslutar om eventuella åtgärder.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV CETIRIZIN SANDOZ

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen och EXP på tryckförpackningen.

Inga särskilda förvaringsanvisnigar.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

PVC blister med aluminiumförsegling: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 98, 100 samt 50 (50x1) endos.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2011-09-13

Denna produkt har genomgått Apotekets kvalitetskontroll i 6 steg. Om du ändå inte skulle vara nöjd, får du pengarna tillbaka! Läs mer

Se lagerstatus på apotek

Läs mer

Cetirizin Sandoz

filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett 10 mg 30 st blister

Varunummer: 170207

Tillverkare: SANDOZ A/S C.F.(SEK)

10 mg, 30 st

65 kr

Denna produkt säljs endast via butik eller med recept på apoteket.se

 • SNABBA LEVERANSER
  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12

 • FRAKTFRITT ALTERNATIV
  Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud
  Hemleverans 29 kr, gratis över 295 kr

 • FRIA RETURER
  I butik och alltid 14 dagars öppet köp 

Populära produkter

50% rabatt

Eucerin Sensitive skin paket

 • Presentförpackning, Hudvård 1 st
 • Leverans 3-5 vardagar
59,50 kr (Ord. pris 119 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
30% rabatt

Apoliva Gröna frukter paket

 • 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
69,30 kr (Ord. pris 99 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
30% rabatt

Vichy Aqualia Rich + SPA paket 2014

 • Presentförpackning, Hudvård för ansikte 1 st
 • Leverans 3-5 vardagar
160,30 kr (Ord. pris 229 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
50% rabatt

Oliva ECO Kropp paket

 • 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
64,50 kr (Ord. pris 129 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
Stöd Bris arbete - köp en fjäril.

BRIS Fjäril

 • 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
48 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket