Avmaskning

Din hund bär ofta på inälvsparasiter (endoparasiter) utan synbara tecken på sjukdom. Men till exempel diarré, kräkningar, hosta och pälsproblem kan bero på mask. Vuxna hundar avmaskas vid behov medan valpar avmaskas i förebyggande syfte. Här hittar du receptfria avmaskningsmedel mot hundens vanligaste maskar och analys-kit för att undersöka om hunden bär på endoparasiter och behöver behandlas.

Under Mina recept kan du även hämta ut dina djurrecept.

Avmaska vid behov

Avmaska hunden om man fått analyssvar som motiverar det, att en veterinär kan avgöra diagnosen utifrån symtombilden eller att du hittar mask i avföring eller kräkning. Även vid strategiska avmaskningsprogram på till exempel kennlar eller valpar.

Använd bara kombinationspreparat om blandinfektion föreligger.

"Kollamasken smådjur" är en låda avsedd för avföringsprov från bland annat hundar. Lådan med provet skickar du till Vidilab för analys där man kan upptäcka ägg från spolmask och hakmask. Kostnaden för analysen ingår i lådans pris. Observera att analys av avföringsprov inte är en säker metod för att upptäcka bandmask.

I vissa hundgrupper där det finns mycket parasiter i hundarnas omgivning, till exempel på kennlar eller hunddagis, kan särskilda avmaskningsrutiner behövas. Rådgör i dessa fall med veterinär.

TIPS
Avföringsprov kan skickas för analys till Statens Veterinärmedicinska Anstalt eller Vidilab. 

Avmaska smalt

Om du ska avmaska din hund bör du alltid sträva efter att använda ett avmaskningsmedel med ett smalt antiparasitärt spektrum. Det innebär att du väljer ett medel som bara är effektivt mot just den maskart hunden har. Det är viktigt att vara noggrann med doseringen. Väg hunden, och ge hellre lite för mycket än för lite eftersom en alltför låg dos kan öka risken för att maskarna ska bli resistenta (motståndskraftiga) mot avmaskningsmedlet.

För att fördröja resistensutvecklingen bland hundens maskar gäller följande

  • Använd avmaskningsmedel diciplinerat. Avmaska vuxna hundar vid välgrundad misstanke (veterinär) eller konstaterad förekomst.
  • Dosera avmaskningsmedel rätt. Underdosering ökar risken för resistensutveckling.
  • Sträva efter att använda avmaskningsmedel som bara är effektivt mot den maskart som hunden är infekterad med.

Känn igen hundens vanligaste maskar

Ett tydligt tecken på infektion med mask är om du i hundens kräkningar eller avföring ser maskar.

Spolmask

Spolmaskar är spolformade, gulvita med en längd upp till 15 cm. Det är vanligt att valpar och unga hundar är infekterade med spolmask. Om tiken har en spolmaskinfektion kan valparna smittas redan under fosterstadiet eller när de diar. 

Hunden kan även infekteras av spolmask från omgivningen, till exempel genom att slicka på hundavföring som innehåller spolmaskägg och larver.

Med tiden utvecklar hunden en motståndskraft mot spolmask, vilket gör att den vuxna hunden sällan har problem med spolmaskinfektioner.

Bandmask

Bandmaskar är platta och segmenterade, det vill säga avdelade. Segmenten går lätt av och ser ut som tillplattade risgryn när de torkat. Det finns flera bandmaskarter som kan infektera hundar. Bandmaskar förökar sig alltid via en mellanvärd. Olika bandmaskar sprids med olika mellanvärdar till exempel gnagare, viss insjöfisk och vilt.

En av hundens bandmaskar heter Taenia och samtliga receptfria avmaskningsmedel mot bandmask är effektiva mot denna art. Det finns dock flera andra bandmaskarter som bara vissa läkemedel har effekt mot.

Bandmask förekommer ibland hos jakthundar som äter rått kött och inälvor i samband med jakt. Hundar som inte utfodras på detta sätt, till exempel de flesta familjehundar, löper däremot liten risk att infekteras med bandmask.

Visste du att

Springmask förekommer inte på hund och kan därför inte smitta människa med denna mask.

Rävens dvärgbandmask

Mot rävens dvärgbandmask bör man i första hand välja ett preparat som bara innehåller prazikvantel i lämplig dos. Det finns också kombinationspreparat med effekt mot andra maskar. Dessa preparat bör inte användas vid upprepade avmaskningar under lång tid då man riskerar att onödig maskmedelsresistens kan utvecklas mot andra maskar.

Det finns också receptbelagda preparat i andra beredningsformer än tabletter om du har svårt att medicinera ditt djur. Kontakta då din veterinär.

Samlad information om rävens dvärgbandmask (Statens veterinärmedicinska anstalt)

Frågor och svar om rävens dvärgbandmask (Folkhälsomyndigheten)

Vanliga frågor om dvärgbandmask (Krisinformation.se)

Ta kontakt med veterinär

  • Om din hund är allmänpåverkad.
  • Om du misstänker att din hund har annan mask än spolmask eller bandmask.
  • Om effekten uteblir efter avmaskning.
  • För avmaskning i samband med utlandsresa.

Valpen

Valpar avmaskar du upprepade gånger under de första levnadsmånaderna för att undvika återinfektion med spolmask. Första avmaskningen bör göras innan valparna är 3 veckor gamla. Därefter ska valparna avmaskas varannan till var fjärde vecka, upp till 3 månaders ålder. Nedan hittar du våra receptfria avmaskningsmedel och tablettgivare för din valp.

Vid upprepad avmaskning av hunden under de första levnadmånaderna bör du använda samma läkemedel varje gång.Vilket intervall som avmaskningen ska göras beror på vilket avmaskningsmedel du ger. Vissa avmaskningsmedel ger du dessutom vid ett enda tillfälle (engångsdos) medan andra ges tre dagar i rad. Den unga hunden kan ibland även behöva avmaskas vid 6 månaders ålder mot spolmask. Därefter avmaskar du den unga hunden som vuxna hundar – det vill säga bara om det behövs.

TÄNK PÅ ATT
Om valparna har diarré vid avmaskningstillfället så hinner inte alltid medicinen som ges som engångsdos ha full effekt.

Valptiken

Tikar avmaskas sällan under dräktigheten utan först i samband med valparnas första avmaskning. Om tiken avmaskas i samband med valparnas första avmaskning använder du samma avmaskningsmedel till tiken. Ibland avmaskas tiken i slutet av dräktigheten för att undvika spolmaskinfektion hos valparna. I dessa fall bör du rådgöra med veterinär. Någon rutinavmaskning av tiken i samband med parning är som regel inte nödvändig.

Utlandsresa och avmaskning

Tänk på vilka regler som gäller när du ska ta med din hund tillbaka till Sverige. Kontakta Jordbruksverket för regler för avmaskning, vaccination, pass och id-märkning. Grundreglerna är samma i hela EU men det kan finnas variationer mellan länderna. Det är viktigt att tänka på om man ska besöka fler länder under resan. Kontakta ländernas ambassader innan avfärd.

När du rest utomlands med din hund finns kravet att hunden avmaskas mot dvärgbandmask innan återresa till Sverige. Dvärgbandmask finns i två varianter, rävens och hundens dvärgbandmask, och båda varianterna kan smitta hundar. Eftersom dvärgbandmask även kan smitta oss människor och orsaka sjukdom är det viktigt att masken inte förs in och sprids i Sverige. Hundar som reser in i Sverige ska därför avmaskas med avmaskningsmedel som innehåller prazikvantel redan i avreselandet och avmaskningen måste intygas av veterinär. Hunden bör också ges en andra dos prazikvantel snarast efter hemkomsten.