Mask & avmaskning

Det är framför allt under betessäsongen som hästarna infekteras av inälvsparasiter. Betesmarkerna smittas genom att avföring från infekterade hästar innehåller parasitägg vilka utvecklas till infektionsdugliga larver. När hästarna betar får de i sig larverna. Testa din häst med avföringsprov för mask.

Läs mer

Allmänt om parasitkontroll och avmaskning

Alla hästar har inälvsparasiter. Vuxna, friska djur lever oftast i balans med sina parasiter och bygger upp en immunitet. Parasitkontroll går ut på att så få maskägg som möjligt skall spridas på betet. Det är framför allt under betessäsongen som hästarna infekteras. Betesmarkerna smittas genom avföring som innehåller parasitägg vilka utvecklas till infektionsdugliga larver på betet.

När hästarna betar får de i sig larverna. Den eller de avmaskningar som görs under betesperioden kallas strategisk avmaskning eftersom de görs i förebyggande syfte. Riktade avmaskningar mot en särskild parasit eller av en häst som är sjuka kan ske under hela året.

Föl och unghästar upp till cirka 5 års ålder är mer känsliga för parasitangrepp än vuxna hästar. Därför skall parasitbekämpning ske med hänsyn till hästarnas ålder.

Symtom

Inälvsparasiter lever i olika organ, framför allt i mag- tarmkanalen, men vandrar också i kroppen. Ett exempel är spolmasklarver som vandrar genom lever och lunga till tunntarmen. Parasiter kan vara orsak till diarré, kolik, hälta samt stöd näringsupptagning. Den stora blodmasken ger de allvarligaste skadorna eftersom vandrande larverna orsakar inflammation i de stora artärerna som försörjer tarmen. Vilket leder till försämrat blodflöde eller blodpropp med olika grader av kolik som följd.

 • SVA´s hemsida kan du läsa mer om avmaskning av häst. 
 • Vill du veta mer finns kunskapssajten Häst Sverige där veterinärer skriver texter baserade på forskning och beprövad erfarenhet 

Ta kontakt med veterinär

 • Vid behov av avmaskning. Avmaskningsmedel till häst är receptbelagda.
 • För ytterligare råd i samband med avmaskning.

Tänk på att träckprovsundersökning är ett värdefullt hjälpmedel, dels för att ta reda på vilka parasiter hästen bär på när man planerar avmaskningsrutinerna och dels för att kontrollera att avmaskningen har haft avsedd effekt.

Träckprov

Behöver din häst avmaskas? Att ta prov från avföringen (träcken) är en bra hjälp vid beslut om vilka hästar som bör avmaskas och mot vilka parasiter. Lämplig tidpunkt för prov på friska hästar är april-juni, innan byte från vinterhage till sommarhage. Om man tillämpar ”riktad selektiv avmaskning”, provtas hästarna innan avmaskning. Sedan avmaskas bara de hästar som utskiljer över en viss mängd maskägg. Även de hästar som inte går på traditionellt bete bör provtas.

Träckprovet påvisar ägg från blodmask, spolmask, fölmask och springmask. Bandmaskens ägg är svårare att upptäcka eftersom bandmaskägg utskiljs i perioder. För en säker bandmaskdiagnos krävs en annan analysmetod som kan beställas mot en extra kostnad.

Träckprov kan skickas för analys till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) eller till Vidilab. Provtagningslådan ”Kollamasken Häst” finns att köpa på apoteket.

Kom ihåg att inte skicka ditt prov i slutet av veckan eftersom provet inte bör bli liggande hos posten över helgen. Ett träckprov är en färskvara och bör nå fram till laboratoriet så snart som möjligt.

SVA´s hemsida kan du läsa mer om träckprov på häst.

Betesplanering

Minska smittrycket

Det bästa för hästarna är att förebygga parasitproblem. Det leder till minskad användningen samt till att resistensen mot avmaskningsmedel inte ökar. Hur mycket parasiter din häst utsätts för beror på hästgruppens ålder, storlek samt på hur stora betesmarkerna är. Många hästar på små ytor medför vanligtvis högre ”parasittryck”. Avmaskning är bara en av åtgärderna som bör kompletteras med träckprov och betesplanering.

Tänk på att

 • Skilja på sommar- och vinterhagar.
 • Mocka rasthagar.
 • Undvik att fodra på marken där det finns träck.
 • Spara de renaste betena till föl, som är mest känsliga för inälvsparasiter.

Har du tillgång till större marker kan du påverka mängden parasiter ytterligare. Betesvila, växelbetning mellan olika djurslag – inga maskar kan överleva i en hage som har varit hästfri i två år.

Tips!

Gör anteckningar om datum för avmaskningar, vilket preparat du använder och hur hagarna används och sköts. Det är lätt att glömma till efterföljande år.

Läs mer om hur du kan minska parasitsmitta på SVA´s hemsida.

Ta kontakt med veterinär

 • Vid behov av avmaskning. Avmaskningsmedel till häst är receptbelagda.
 • För ytterligare råd i samband med avmaskning.

Resistens

Motståndskraft mot maskmedel

Resistens mot avmaskningsmedel är ett hot som måste tas på allvar. Avmaska inte i onödan eftersom hästens immunitet mot mask försvagas. Idag finns resistens hos de små blodmaskarna och fölets spolmask

Minska risken för resistens genom att

 • Kontrollera med hjälp av träckprov om hästen behöver avmaskas
 • Avmaska bara när det behövs.
 • Anpassa avmaskningsprogrammet till den enskilda hästgruppen. En grupp med många unghästar är mer känslig än en grupp vuxna hästar.
 • Hästar som betar tillsammans bör avmaskas samtidigt och med samma avmaskningsmedel.
 • Använd samma preparat under hela betessäsongen men byt mellan preparatgrupperna (ivermektin/moxidektin och pyrantel) med några års intervall.
 • Avmaska på rätt sätt och följ doseringsanvisningen noga.
 • Underdosera inte. Otillräcklig effekt ökar risken för resistensutveckling hos de parasiter som överlever.
 • Träckprovsundersökning är ett värdefullt hjälpmedel, dels för att ta reda på vilka parasiter hästen bär på när man planerar avmaskningsrutinerna och dels för att kontrollera att avmaskningen haft avsedd effekt.

Ta kontakt med veterinär

 • Vid behov av avmaskning. Avmaskningsmedel till häst är receptbelagda.
 • För ytterligare råd i samband med avmaskning. 
Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
Visar 1 produkt
/Meny/Djur/Häst/Mask & avmaskning