I fokus

Kategorier

Speciellt för...

Duphalac®
 • Vid förstoppning
 • Läkemedel
 • Sockerart ökar tarminnehållets volym och ger avföringen normal konsistens. Effekt efter några dagar.
 • Läs bipacksedel noga före användning

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Duphalac

670 mg/ml oral lösning
laktulos

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvsiningar från din läkare eller apotekspersonal.

lass="list-unordered">
 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter några dagar.

 •  

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD DUPHALAC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER DUPHALAC
  3. HUR DU ANVÄNDER DUPHALAC
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR DUPHALAC SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD DUPHALAC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Duphalac används för behandling av förstoppning och leversjukdom.


  När det verksamma ämnet laktulos bryts ner i tunntarmen bildas syror som binder vatten och ger en ökad volym i tarmen. På så sätt normaliseras tarmrörelserna och förstoppningen lindras. Effekten av läkemedlet vid leversjukdom anses ha samband med den kraftigt ökade produktionen av syror i tjocktarmen, när läkemedlet tillförs i höga doser.

  2. INNAN DU ANVÄNDER DUPHALAC

  Ta inte Duphalac

  • om du är allergisk mot laktulos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är galaktosintolerant.

  • om du har hinder i mag-tarmkanalen (gastrointestinal obstruktion).

  • om du har sprickor eller risk för sprickbildning i mage-tarmkanalen.

  Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Duphalac.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Duphalac:


  • om du har ont i magen av okänd anledning

  • om du har diabetes och behandlas för leversjukdom bör du upplysa läkare om detta. Den högre doseringen kan påverka blodsockret. I normala doser påverkar dock inte läkemedlet blodsockret och kan därför ges till diabetiker.

  Barn

  Duphalac ska normalt inte ges till barn, eftersom det kan störa de normala reflexerna för tarmtömning. I särskilda fall kan din läkare förskriva Duphalac till ett barn eller spädbarn. I de här fallen kommer din läkare att följa upp behandlingen noggrant.

  Andra läkemedel och Duphalac

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Användning av Duphalac med mat och dryck

  Duphalac kan tas med eller utan mat.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Duphalac kan användas under graviditet och amning.

  Det förväntas inga effekter på fertiliteten.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Duphalac har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Duphalac

  Duphalac kan innehålla mjölksocker (laktos) samt galaktos eller fruktos som rester från tillverkningen. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU ANVÄNDER DUPHALAC

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Förstoppning: Vid långvarig förstoppning bör alltid läkare tillfrågas. Vanlig startdos för vuxna är 30 ml under 2-4 dagar. Därefter kan dosen gradvis minskas. 10-25 ml dagligen är en vanlig underhållsdos. Hela dygnsdosen bör lämpligen tas på morgonen. Läkemedlet kan med fördel blandas i mat, t ex juice, kakao, filmjölk eller gröt. Använd doseringsmåttet som medföljer. Dosen kan ges en gång om dagen, t.ex. till frukost, eller uppdelad i två doser om dagen.


  Under behandling med laxermedel bör du dricka tillräcklig mängd vätska (ca 2 liter/dag, likvärdigt med 6-8 glas).


  Om du tar Duphalac i flera dagar och det inte sker någon förbättring av ditt tillstånd eller om dina symtom förvärras, kontakta läkare.


  Användning hos barn

  Användning av laxermedel hos spädbarn eller barn bör endast ske i undantagsfall och under noggrann uppföljning av läkare, eftersom dessa medel kan störa de normala reflexerna för tarmtömning.

  Ge inte Duphalac till barn (under 14 år) såvida det inte ordinerats av läkare och noggrann uppföljning sker.


  Leversjukdom: Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för patienten. Behandling av kronisk leversjukdom sker endast på sjukhus.


  Användning för barn

  Det finns ingen tillgänglig data för behandling av barn (0 till 18 år) med leversjukdom.

  Om du har tagit för stor mängd av Duphalac

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du slutar att använda Duphalac

  Sluta inte ta Duphalac eller ändra inte behandlingen utan att tala med din läkare.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

  - Diarré.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  - Gaser i magen (väderspänning)

  - Illamående

  - Kräkning

  - Magsmärta.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  - Elektrolytrubbningar (en obalans av salter i blod, urin eller kroppsvätskor) på grund av diarré.


  Gaser i magen (väderspänning) kan förekomma under de första dagarna av behandling, men det försvinner efter några dagar. Du kan uppleva buksmärtor och diarré med höga doser (om detta inträffar bör dosen minskas). I situationer där behandling med hög dos behövs (t.ex. med hepatisk encefalopati, HE) kan du uppleva elektrolytrubbningar (en obalans av salter i blod, urin eller kroppsvätskor) på grund av diarré


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  5. HUR DUPHALAC SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Anv. före:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är laktulos. 1 ml oral lösning innehåller 670 mg laktulos.

  Övriga innehållsämnen är renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Duphalac levereras i plastflaskor à 200, 500 och 1000 ml. Doseringsmåttet är uppmärkt med 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml och 30 ml.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Abbott Healthcare Products B.V.

  C.J. van Houtenlaan 36

  1381 CP Weesp

  Nederländerna


  Information lämnas av:

  Abbott Scandinavia AB

  Box 1498

  171 29 Solna  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014-02-06

  Se lagerstatus på apotek

  Läs mer

  Duphalac®

  oral lösning

  Oral lösning 670 mg/ml 1000 ml plastfl.

  Varunummer: 109181

  Tillverkare: Abbott Healthcare

  88 kr

  Jämförpris: 1,32 kr / dos

  Denna produkt säljs endast via butik eller med recept på apoteket.se

  • Denna vara kan inte skickas med brevleverans

  • Just nu fri frakt t.o.m. 30/4!

  • Öppet köp i 14 dagar*
   * Gäller ej läkemedel, livsmedel och kylvaror

  • Fria returer i alla våra butiker

  Populära produkter

  ApoPlus-vara

  Footner Exfoliating socks

  • Behandling för fötter, Exfolierande 1 par
  • Leverans 1-3 vardagar
  191 kr (Ord. pris 239 kr)
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp

  iWhite Instant

  • Kit för vitare tänder, Skenor, förfyllda med gel 10 st
  • Leverans 1-3 vardagar
  499 kr
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp
  Nyhet

  Footmender

  • Fotkräm, Oparfymerad 100 ml
  • Leverans 1-3 vardagar
  299 kr
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp
  20% rabatt

  CCS Hudlotion

  • Lotion för alla hudtyper, Parfymerad 400 ml
  • Leverans 1-3 vardagar
  52 kr (Ord. pris 65 kr)
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp
  50% rabatt

  Cliniderm for men Kropp paket

  • Shower/Schampo + roll-on, För män 1 st
  • Leverans 1-3 vardagar
  64,50 kr (Ord. pris 129 kr)
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp