I fokus

Kategorier

Speciellt för...

Sildenafil Accord

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Sildenafil Accord

25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter
Sildenafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD SILDENAFIL ACCORD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER SILDENAFIL ACCORD
3. HUR DU ANVÄNDER SILDENAFIL ACCORD
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR SILDENAFIL ACCORD SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD SILDENAFIL ACCORD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Sildenafil Accord tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE5-hämmare). De verkar genom att underlätta för blodkärlen i din penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när du är sexuellt stimulerad. Sildenafil Accord underlättar endast att få en erektion om du är sexuellt stimulerad. Du ska inte ta Sildenafil Accord om du inte har erektil dysfunktion. Om du är kvinna ska du inte använda Sildenafil Accord.


Sildenafil Accord är en behandling för män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård erigerad penis för sexuellt umgänge.


Sildenafil som finns i Sildenafil Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. INNAN DU ANVÄNDER SILDENAFIL ACCORD

Använd inte Sildenafil Accord

 • om du tar mediciner som innehåller nitrater, eftersom kombinationen kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

 • om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination med sådana läkemedel eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall

 • om du är allergisk (överkänslig) mot sildenafil eller något av övriga innehållsämnen i Sildenafil Accord (se punkt 6)

 • om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem

 • om du nyligen haft stroke eller hjärtinfarkt eller om du har lågt blodtryck

 • om du har vissa, sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (såsom retinitis pigmentosa)

 • om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION)

Var särskilt försiktig med Sildenafil Accord

Tala om för din läkare

 • om du har sickelcellanemi (onormala röda blodkroppar), leukemi (blodcellscancer) eller multipelt myelom (cancer i benmärgen)

 • om du har deformerad penis eller någon sjukdom i penis såsom Peyronies sjukdom

 • om du har hjärtproblem. I så fall ska din läkare noggrant kontrollera om ditt hjärta tål den ökade ansträngning som sexuell aktivitet innebär

 • om du har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili)

 • om du upplever plötslig försämrad eller förlorad syn, sluta ta Sildenafil Accord och kontakta läkare omedelbart


Du ska inte använda Sildenafil Accord samtidigt med annan (peroral eller lokal) behandling mot erektil dysfunktion.


Speciellt att ta hänsyn till när det gäller barn och ungdomar

Sildenafil Accord ska inte ges till personer under 18 år.


Speciellt att ta hänsyn till när det gäller patienter med lever- eller njurproblem

Du ska tala om för din doktor om du har njur- eller leverproblem. Din doktor kan besluta att din dos ska vara lägre.

Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Sildenafil Accord kan påverka effekten av vissa mediciner, speciellt sådana som används för att behandla bröstsmärtor. Om du blir akut sjuk bör du informera den som behandlar ditt tillstånd att du tagit Sildenafil Accord och när du gjorde det. Ta inte Sildenafil Accord med andra mediciner om inte din läkare säger att du kan göra det.


Du ska inte ta Sildenafil Accord om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med Sildenafil Accord kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”.


Du ska inte ta Sildenafil Accord om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med Sildenafil Accord eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall.


Om du tar s.k. proteashämmare för behandling av HIV, kan din läkare föreskriva att du börjar med den lägsta dosen av Sildenafil Accord (25 mg).


En del patienter som tar alfa-receptorblockerare för behandling av högt blodtryck eller prostataförstoring kan uppleva yrsel eller svimningskänsla, vilket kan orsakas av lågt blodtryck när man hastigt sätter sig upp eller ställer sig upp. Vissa patienter har upplevt dessa symtom när de tagit Sildenafil Accord med alfareceptorblockerare. Detta sker troligast inom 4 timmar efter att man tagit Sildenafil Accord. För att minska risken för dessa symtom bör du ta alfa-receptorblockerare regelbundet med en fast daglig dos innan du börjar ta Sildenafil Accord. Din läkare kan ordinera en lägre dos (25 mg) Sildenafil Accord.

Användning av Sildenafil Accord med mat och dryck

Sildenafil Accord kan intas med eller utan mat, men om du tar dem tillsammans med en kraftig måltid kan det ta lite längre tid innan de verkar.


Alkoholintag kan tillfälligt minska förmågan att få erektion. För att få maximal effekt från din medicin bör du inte dricka stora mängder alkohol innan du tar Sildenafil Accord.

Graviditet och amning

Sildenafil Accord ska inte användas av kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Sildenafil Accord kan orsaka yrsel och påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar på Sildenafil Accord innan du kör bil eller använder maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Sildenafil Accord

Sildenafil Accord innehåller laktosmonohydrat. Om din läkare har upplyst dig om att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar Sildenafil Accord.


3. HUR DU ANVÄNDER SILDENAFIL ACCORD

Ta alltid Sildenafil Accord enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig startdos är 50 mg.


Ta inte Sildenafil Accord mer än en gång per dygn.


Du ska ta Sildenafil Accord ungefär en timme innan du planerar sexuellt umgänge. Svälj tabletten hel med ett glas vatten.


Om du upplever att effekten av Sildenafil Accord är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal.


Sildenafil Accord ger dig endast erektion om du är sexuellt stimulerad. Den tid det tar för Sildenafil Accord att fungera varierar från person till person, men normalt tar det mellan en halv och en timme. Du kan märka att det tar längre tid innan Sildenafil Accord verkar om du tar det tillsammans med en kraftig måltid.


Om Sildenafil Accord inte hjälper dig att få erektion eller om erektionen inte räcker tillräckligt länge för att fullborda sexuellt umgänge ska du säga det till din läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig överblivna tabletter, kartongen och bipacksedeln. Det gör det lättare att identifiera tabletterna.


Du kan eventuellt uppleva att biverkningarna och deras svårighetsgrad ökar. Doser över 100 mg ökar inte effekten.


Ta inte fler tabletter än vad din läkare säga åt dig att göra.

Kontakta din läkare om du tar fler tabletter än vad du borde.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Sildenafil Accord orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De biverkningar som rapporterats i samband med Sildenafil Accord är vanligen lindriga till måttliga och varar bara en kort stund.

Om du får bröstsmärtor under eller efter samlag:

 • – Res dig upp i halvsittande ställning och försöka slappna av.

 • Ta inte nitrater för att behandla bröstsmärtorna.

 • – Kontakta din läkare omedelbart.


Alla läkemedel, även Sildenafil Accord, kan orsaka allergiska reaktioner. Kontakta genast din läkare om du upplever något av följande symtom efter att du tagit Sildenafil Accord:

 • Plötsliga väsljud

 • Andningssvårigheter eller yrsel.

 • Svullnad i ögonlock, ansikte, läppar eller hals.


Förlängda och ibland smärtsamma erektioner har rapporterats efter intag av Sildenafil Accord. Om du får en sådan erektion som varar längre än 4 timmar ska du kontakta din läkare omedelbart.


Om du upplever plötslig nedsättning eller förlust av synen, sluta ta Sildenafil Accord och kontakta genast din läkare.


Biverkningarna presenteras inom frekvensområden enligt följande indelning:

Mycket vanliga (uppkommer hos fler än 1 av 10 användare)

Vanliga (uppkommer hos 1–10 användare av 100)

Mindre vanliga (uppkommer hos 1–10 användare av 1 000)

Sällsynta (uppkommer hos 1–10 användare av 10 000)

Mycket sällsynta (uppkommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Mycket vanlig:

• Huvudvärk.


Vanliga biverkningar:

• Ansiktsrodnad

• Matsmältningsproblem

• Effekter på synen (inklusive förändrat färgseende, ljuskänslighet, dimsyn eller minskad synskärpa)

• Nästäppa

• Yrsel.


Mindre vanliga biverkningar:

• Kräkningar

• Hudutslag

• Blödning i bakre delen av ögat

• Ögonirritation

• Blodsprängda ögon/rödögdhet

• Ögonsmärtor

• Dubbelseende

• Onormal känsla i ögat

• Oregelbundna eller snabba hjärtslag

• Muskelsmärta, sömnighet

• Minskad känsel

• Svindel

• Öronringningar

• Illamående

• Muntorrhet

• Bröstsmärtor

• Trötthetskänsla


Sällsynta biverkningar:

• Högt blodtryck

• Lågt blodtryck

• Svimning

• Stroke

• Näsblod

• Plötslig nedsättning eller förlust av hörsel


Ytterligare biverkningar som rapporterats efter marknadsintroduktionen:

• Hjärtklappning

• Bröstsmärtor

• Plötsligt dödsfall

• Hjärtattack

• Tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan


De flesta av dessa män, men inte alla, dessa män hade hjärtbesvär innan de tog denna medicin. Det är omöjligt att säga om dessa händelser berodde på Sildenafil Accord. Fall av konvulsioner eller kramper och allvarliga hudreaktioner som kännetecknas av utslag, blåsbildning, fjällning av huden samt smärta vilket kräver omedelbart läkarvård har också rapporterats.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR SILDENAFIL ACCORD SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte Sildenafil Accord efter utgångsdatum som anges efter ”Utg.dat.” på kartongen respektive ”EXP” på blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är sildenafil. Varje tablett innehåller 25 mg, 50 mg eller 100 mg sildenafil som sildenafilcitrat.


Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat (vattenfritt), kroskarmellosnatrium, hypromellos 5cp (E464), magnesiumstearat


 • Filmdragering:

Hypromellos 15cp (E464), titandioxid (E171), laktosmonohydrat, triacetin, indigokarmin aluminiumsubstratpigment (E132) (se punkt 2 för Viktig information om några av innehållsämnena i Sildenafil Accord)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sildenafil Accord 25 mg är blå, mandelformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, omärkta på ena sidan och märkta med ”25” på andra.

Sildenafil Accord 50 mg är blå, mandelformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, omärkta på ena sidan och märkta med ”50” på andra.

Sildenafil Accord 100 mg är blå, mandelformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, omärkta på ena sidan och märkta med ”100” på andra.


Sildenafil Accord finns i blisterkartor med 2, 4, 8 eller 12 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Accord Healthcare AB,

Erik Dahlbergsgatan 11B

411 26 Göteborg,

Sverige

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4 HF,

Storbritannien


eller


Cemelog BRS Limited, 2040 Budaörs, Vasút u. 13., Ungern


Denna bipacksedel godkändes senast den

2012-01-12

Denna produkt har genomgått Apotekets kvalitetskontroll i 6 steg. Om du ändå inte skulle vara nöjd, får du pengarna tillbaka! Läs mer

Se lagerstatus på apotek

Läs mer

Sildenafil Accord

filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett 100 mg 12 st blister

Varunummer: 500445

Tillverkare: Accord Healthcare

100 mg, 12 st

315 kr

 

 • SNABBA LEVERANSER
  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12

 • FRAKTFRITT ALTERNATIV
  Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud
  Hemleverans 29 kr, gratis över 295 kr

 • FRIA RETURER
  I butik och alltid 14 dagars öppet köp 

Populära produkter

Apoteket Kroppslotion

 • Kroppslotion, Parfymerad,normal hud 400 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
55 kr
1 st har lagts till i varukorgen
Köp
Köp 2 för 149:-

Apoteket Extra Care Duscholja

 • Duscholja, Parfymerad 400 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
99 kr
1 st har lagts till i varukorgen
Köp

Apoteket Hår

 • Kosttillskott, Biotin, hirsextrakt mm 60 st
 • Leverans 1-3 vardagar
349 kr
1 st har lagts till i varukorgen
Köp
Köp 3 få 30% rabatt

DentiPro Tandkräm Sensitive

 • Tandkräm med fluor, Mintsmak 75 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
28,50 kr
1 st har lagts till i varukorgen
Köp
Nyhet

Apoliva Extra Sensitive deodorant

 • Roll-on, Aluminiumfri, oparfymerad 60 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
49 kr
1 st har lagts till i varukorgen
Köp