I fokus

Kategorier

Speciellt för...

Nefoxef

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

NEFOXEF

180mg filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

ass="art-text">- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR NEFOXEF OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
2. INNAN DU ANVÄNDER NEFOXEF
3. HUR DU ANVÄNDER NEFOXEF
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. FÖRVARING AV NEFOXEF
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD ÄR NEFOXEF OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Den aktiva substansen i ditt läkemedel fexofenadinhydroklorid tillhör en grupp av läkemedel som kallas antihistaminer.

Nefoxef 180 mg filmdragerade tabletter är godkända för att lindra symtom som rodnad, svullnad och klåda som kan förekomma vid allergiska hudreaktioner som kallas kronisk idiopatisk urtikaria.

Fexofenadinhydroklorid som finns i Nefoxef kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER NEFOXEF

Använd inte NEFOXEF :

- om du är allergisk (överkänslig ) mot fexofenadinhydroklorid eller något av övriga innehållsämnen i Nefoxef.

Var särskilt försiktig med NEFOXEF :

- om du är äldre.

- Om du har eller har haft problem med hjärtat.

- om du har njur- eller leverbesvär.

Rådfråga din läkare innan du tar läkemedlet.

Intag av NEFOXEF med mat och dryck:

Nefoxef ska tas med vatten före måltid.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Graviditet: Tag endast Nefoxef enligt din läkares instruktioner.

Amning: Om du ammar ska du försök undvika att ta Nefoxef. Rådfråga din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner:

Kliniska studier har visat att Nefoxef inte orsakar trötthet och din förmåga att köra bil bör därför inte påverkas när du behandlas med Nefoxef. Det kan emellertid finnas undantag så försäkra dig om att du är pigg innan du kör bil eller utför uppgifter som kräver full uppmärksamhet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information

i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Användning av andra läkemedel:

Om du tar medel mot sur mage som innehåller aluminium- och magnesiumhydroxid rekommenderas du låta det gå 2 timmar mellan intag av medel mot sur mage och Nefoxef. Medlet mot sur mage kan göra att mindre mängd upptas och påverka effekten av Nefoxef.

Om du tar Nefoxef tillsammans med erytromycin (ett antibiotikum) eller ketokonazol (svampmedel) kan mängden fexofenadin i blodet öka.

Allergitester: Om du ska göra en allergitest sluta ta medicinen 3 dagar innan testet.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


3. HUR DU ANVÄNDER NEFOXEF

Ta alltid Nefoxef enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nefoxef 180 mg filmdragerade tabletter: Vid lindring av symtom av kronisk idiopatisk urtikaria (allergisk hudsjukdom): Vanlig dos är en tablett dagligen för vuxna och barn på 12 år och äldre.

Tabletterna tas via munnen med vatten före måltid.

Tycker du att effekten av Nefoxef är för stark eller svag, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Nefoxef

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdos kan vara yrsel, dåsighet, trötthetskänsla och muntorrhet.

Om du glömt att ta NEFOXEF :

Om du har glömt att ta en dos ta den så snart du kommer ihåg den om det inte snart är tid för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Nefoxef orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna nedan har upplevts av personer som tagit Nefoxef.

Kontakta omedelbart läkare om du upplever svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg och andningssvårigheter, då detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

Vanliga (har upplevts hos mellan 1 av 10 till 1 av 100 patienter): Huvudvärk, dåsighet, illamående, yrsel.

Mindre vanliga (har upplevts hos mellan 1 av 100 till 1 av 1000 patienter): Trötthet eller sömnighet.


Ytterligare biverkningar (okänd frekvens) som kan förekomma är: sömnsvårigheter (insomni), sömnstörningar, mardrömmar, nervositet, snabb eller oregelbunden hjärtrytm, diarré, hudutslag och klåda, nässelutslag, allvarlig allergisk reaktion som kan orsaka svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, rodnad, tryck över bröstet och andningssvårigheter.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV NEFOXEF

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd Nefoxef före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration för Nefoxef

Den aktiva substansen är fexofenadinhydroklorid.


Varje Nefoxef 180 mg filmdragerad tablett innehåller 180 mg fexofenadinhydroklorid, som motsvarar 168 mg fexofenadin. Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, majsstärkelse, povidon K30, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400, makrogol 4000 och gul järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nefoxef 180 mg filmdragerade tabletter är gulfärgade, avlånga, bikonvexa och filmdragerade, släta på ena sidan och skåra på andra sidan.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora delar utan bara för att underlätta nedsväljning.

Nefoxef tillhandahålls i förpackningsstorlekarna 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 eller 250 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Tel: 08-555 227 50

Fax: 08-555 227 51

E-post: inform@mylan.se

Tillverkare:

Chanelle Medical

IDA Industrial Estate

Loughrea, Co. Galway

Irland


McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

IrlandDenna bipacksedel godkändes senast den

2013–09–24

Denna produkt har genomgått Apotekets kvalitetskontroll i 6 steg. Om du ändå inte skulle vara nöjd, får du pengarna tillbaka! Läs mer

Se lagerstatus på apotek

Läs mer

Nefoxef

filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett 180 mg 100 st blister

Varunummer: 051358

Tillverkare: Mylan

180 mg, 100 st

363,50 kr

 

 • SNABBA LEVERANSER
  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12

 • FRAKTFRITT ALTERNATIV
  Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud
  Hemleverans 29 kr, gratis över 295 kr

 • FRIA RETURER
  I butik och alltid 14 dagars öppet köp 

Populära produkter

50% rabatt

Oliva ECO Kropp paket

 • 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
64,50 kr (Ord. pris 129 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Apoliva Brun utan sol

 • Brun utan sol för ansikte, För alla hudtyper. Parfymerad 50 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
69 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Försvarets Handsalva

 • Handsalva, Skyddar mot yttre påfrestning 50 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
49 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
Nyhet

RFSU Sense Me Caring Massage Glide

 • Massageolja och glidmedel, Vårdande och fuktgivande 150 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
89 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
Nyhet

Hårkontroll Spraybalsam

 • Balsamspray för håret, 120 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
198 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket