I fokus

Kategorier

Speciellt för...

Innovair

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Innovair

100/6 mikrogram per dosinhalationsspray, lösning. beklometasondipropionat/formoterolfumaratdihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD INNOVAIR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER INNOVAIR
3. HUR DU ANVÄNDER INNOVAIR
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR INNOVAIR SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD INNOVAIR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Innovair är en inhalationsspray som innehåller två verksamma ämnen som inhaleras genom munnen och förs direkt ned i lungorna.

De två verksamma ämnena är beklometasondipropionat och formoterolfumaratdihydrat. Beklometasondipropionat tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider eller bara steroider, och som förhindrar inflammation och därmed minskar svullnad och irritation i luftvägarna. Steroider används vid astma för att behandla och förebygga symtom.

Formoterolfumaratdihydrat tillhör en grupp läkemedel som kallas långverkande bronkdilaterare, som verkar avslappnande på musklerna i luftvägarna och därmed vidgar luftvägarna, vilket gör det lättare att andas.

Tillsammans underlättar dessa två verksamma ämnen andningen genom att lindra symtom som andnöd, väsande andning och hosta hos patienter med astma och de hjälper även till att förebygga astmasymtom.

Innovair är avsedd för regelbunden behandling av astmapatienter när:

 • astman inte är tillräckligt kontrollerad med inhalerad kortikosteroid och vid behovs-medicinering med kortverkande bronkdilaterare

  eller

 • astman kontrolleras väl med behandling med både kortikosteroider och långverkande bronkdilaterare.

2. INNAN DU ANVÄNDER INNOVAIR

Använd inte Innovair

 • om du är allergisk (överkänslig) mot något av de verksamma ämnena eller mot något av de övriga innehållsämnena i Innovair (se avsnitt 6) eller om du är allergisk mot andra läkemedel mot astma. Kontakta din läkare för rådgivning.

Var särskilt försiktig med Innovair. Tala alltid om för din läkare

 • om du har hjärtproblem t ex kärlkramp (smärta i hjärtat eller bröstet), nyligen inträffad hjärtinfarkt, hjärtsvikt, förträngningar i hjärtats kranskärl, hjärtklaffssjukdom eller annat känt hjärtfel, eller ett tillstånd som kallas hypertrof obstruktiv kardiomyopati (ett tillstånd där hjärtmuskeln är onormal)

 • om du har förträngningar i artärerna (”åderförkalkning”; arterioskleros), högt blodtryck eller om du vet att du har aneurysm (pulsåderbråck)

 • om du har rubbningar i hjärtrytmen såsom ökande eller oregelbundna hjärtslag, hög puls eller hjärtklappning eller om du fått reda på att du har onormal hjärtrytm

 • om du har störd sköldkörtelfunktion

 • om du har låga kaliumnivåer i blodet

 • om du har lever- eller njursjukdom

 • om du har diabetes (om du inhalerar höga doser av formoterol kan ditt blodsocker öka och därför kan du behöva göra extra blodtester för att kontrollera blodsockret när du börjar använda inhalatorn och även då och då under behandlingen)

 • om du har en tumör i binjuremärgen (feokromocytom)

 • om du ska få narkos. Beroende på typ av narkosmedel kan det bli nödvändigt att stoppa behandlingen med Innovair minst 12 timmar före narkos.

 • om du behandlas eller någon gång har behandlats mot tuberkulos (TB) eller om du har en virus- eller svampinfektion i luftvägarna

 • om du måste undvika alkohol av någon anledning.

Om något av ovanstående stämmer in på dig måste du informera din läkare innan du använder Innovair.

Om du har eller har haft några medicinska problem eller allergier eller om du inte är säker på om du kan använda Innovair ska du kontakta läkare, astmasköterska eller apotekspersonal innan du använder inhalatorn.

Behandling med en beta2-agonist som formoterol som finns i Innovair kan orsaka en kraftig minskning av serumkaliumnivån (hypokalemi).

Om du har svår astma ska du vara särskilt försiktig. Bronkdilateraren i Innovair kan sänka kaliumnåvån i blodet. Innovair i kombination med syrebrist i blodet, som kan uppkomma vid svår astma, kan sänka kaliumnivån ytterligare. Innovair i kombination med eventuell annan behandling, t ex läkemedel mot hjärtsjukdom eller högt blodtryck (så kallade diuretika eller vattendrivande tabletter) eller andra läkemedel mot astma, kan också sänka kaliumnivån ytterligare. Av denna anledning kan din läkare vilja mäta kaliumnivåerna i ditt blod då och då.

Om du använder höga doser av inhalerade kortikosteroider under långa perioder, kan du behöva extra kortikosteroider i händelse av stress. Stress-situationer kan vara sjukhusvistelse efter olycka, allvarlig skada eller inför operation. I sådana fall kommer behandlande läkare att besluta om du behöver höja dosen av kortikosteroider och kan ordinera steroidtabletter eller en steroidinjektion.

Om du skulle behöva besöka sjukhus, ska du komma ihåg att ta alla dina läkemedel och inhalatorer med dig, inklusive Innovair, samt eventuella receptfria läkemdel, helst i originalförpackningen.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Använd inte betablockerare tillsammans med Innovair. Om du behöver använda betablockerare (inklusive ögondroppar) kan effekten av formoterol minska eller helt utebli. Å andra sidan kan användning av andra beta-adrenerga medel (läkemedel som verkar på samma sätt som formoterol) öka effekten av formoterol.

Användning av Innovair tillsammans med:

 • läkemedel för behandling av onormal hjärtrytm (kinidin, disopyramid, prokainamid), läkemedel för behandling av allergiska reaktioner (antihistaminer), läkemedel för behandling av symtom på depression eller psykiska störningar såsom MAO-hämmare (t ex fenelzin och isokarboxazid), tricykliska antidepressiva (t ex amitryptilin och imipramin) eller fentiaziner kan orsaka förändringar i EKG (elektrokardiogram). De kan också öka risken för störningar i hjärtrytmen.

 • läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom (L-dopa), för behandling av underaktiv sköldkörtel (L-tyroxin), läkemedel som innehåller oxytocin (orsakar livmodersammandragning) och alkohol kan minska hjärtats tolerans mot beta2-agonister såsom formoterol

 • MAO-hämmare, inklusive läkemedel med liknande verkan såsom furazolidon och prokarbazin (vid psykiska störningar), kan orsaka förhöjt blodtryck

 • läkemedel för behandling av hjärtsjukdom (digoxin) kan orsaka sänkt nivå av kalium i blodet. Detta kan öka risken för onormal hjärtrytm.

 • andra läkemedel för behandling av astma (teofyllin, aminofyllin eller steroider (kortison)) och diuretika (vattendrivande tabletter) kan orsaka sänkt nivå av kalium i blodet

 • vissa narkosmedel kan öka risken för onormal hjärtrytm

Graviditet och amning

Det finns inga kliniska data beträffande användning av Innovair under graviditet.
Innovair ska inte användas om du är gravid, tror du är gravid eller planerar graviditet eller om du ammar, om det inte är särskilt överenskommet med läkaren.

Körförmåga och användning av maskiner

Innovair påverkar sannolikt inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Innovair

Innovair innehåller en liten mängd alkohol. Varje spraydos innehåller ca 7 mg etanol.


3. HUR DU ANVÄNDER INNOVAIR

Innovair är avsedd för inhalation.

Använd alltid Innovair enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren kommer att göra regelbundna kontroller för att se till att du får rätt dosering av Innovair. Läkaren anpassar behandlingen till den lägsta dos som kontrollerar dina symtom. Du får under inga omständigheter själv ändra dosen utan att först ha kontaktat läkaren.


Innovair kan förskrivas mot astma på två olika sätt:

a) Använd Innovair varje dag för att behandla din astma tillsammans med en separat vid behovs-inhalator för att behandla plötsligt förvärrade astmasymtom, såsom andnöd, pipande andning och hosta

b) Använd Innovair varje dag för att behandla din astma och använd även Innovair för att behandla plötsligt förvärrade astmasymtom, såsom andnöd, pipande andning och hosta


a) Att använda Innovair tillsammans med en separat vid behovs-inhalator:


Vuxna och äldre:
Vanlig dos är 1-2 sprayningar 2 gånger dagligen. Maximal dos per dygn är 4 sprayningar.

Kom ihåg! Du ska alltid ha med dig din snabbverkande vid behovs-inhalator för att behandla förvärrade astmasymtom eller ett plötsligt astmaanfall.


b) Att använda Innovair som din enda astmainhalator:

Vuxna och äldre:

Vanlig dos är 1 sprayning på morgonen och 1 sprayning på kvällen.

Använd även Innovair som en vid behovs-inhalator för att behandla akuta astmasymtom.

Om du får astmasymtom, inhalera 1 gång och vänta i några minuter.

Om du inte känner dig bättre, inhalera igen.

Ta inte fler än 6 vid behovs-inhalationer per dag.

Maximal Innovair dos per dygn är 8 sprayningar.

Om du regelbundet behöver flera inhalationer per dag mot dina astmasymtom, besök din läkare som kan behöva förändra din behandling.


Barn och ungdomar under 18 år:
Barn och ungdomar under 18 år får INTE använda detta läkemedel.

Riskpatienter:
Äldre patienter behöver ingen justering av dosen. Det finns ingen information beträffande användning av Innovair till patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

Innovair är effektiv för behandling av astma i en dos beklometasondipropionat som kan vara lägre än i en annan inhalator som innehåller beklometasondipropionat. Om du tidigare har använt en annan inhalator som innehåller beklometasondipropionat, kommer läkaren att ange den exakta dosen av Innovair du behöver för din astma.

Öka inte dosen
Om du känner att läkemedlet inte ger tillräcklig effekt ska du kontakta läkaren innan du ökar dosen.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 (Sverige), tel. (09) 4711 (Finland), för bedömning av risken samt rådgivning.

 • Om man använder för mycket formoterol kan följande effekter uppträda: Illamående, kräkningar, ökad hjärtverksamhet, hjärtklappning, rubbningar i hjärtrytmen, vissa slags förändringar i EKG, huvudvärk, darrningar, sömnighet samt lågt pH, låga kaliumnivåer och höga glukosnivåer i blodet. Din läkare kan vilja ta några blodprov för att mäta kalium- och glukoshalterna.

 • För mycket beklometasondipropionat kan leda till kortvariga problem med binjurarna. Detta går över efter några dagar men läkaren kan ändå behöva mäta kortisolnivåerna i blodet.

Berätta för läkaren om du har något av ovanstående symtom.

Om du har glömt att använda Innovair

Ta nästa dos så snart du kommer ihåg. Om det är nära nästa doseringstillfälle kan du hoppa över den glömda dosen och istället ta nästa ordinarie dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Innovair

Minska inte dosen och sluta inte använda läkemedlet.
Även om du känner dig bättre ska du inte sluta använda Innovair eller minska dosen. Om du vill ändra dosen ska du kontakta läkaren. Det är mycket viktigt att du använder Innovair regelbundet, även när du är symtomfri.

Om din andning försämras
Om andnöd eller väsande andning (andning med visslande ljud) blir värre direkt efter inhalation ska du omedelbart sluta använda Innovair och istället omedelbart använda din snabbverkande vid behovs-inhalator. Kontakta omedelbart läkare. Läkaren kommer att bedöma symtomen och eventuellt ändra din behandling. Se även avsnitt 4, Eventuella biverkningar.

Om din astma förvärras
Om symtomen blir värre eller är svåra att kontrollera (t ex om du använder en separat vid behovs-inhalator eller Innovair som en vid behovs-inhalator oftare än tidigare) eller om din vid behovs-inhalator eller Innovair inte hjälper ska du omedelbart kontakta läkare. Din astma kan ha förvärrats och läkaren kan behöva ändra doseringen av Innovair eller ordinera en annan behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


Bruksanvisning

Innan inhalatorn används för första gången eller om du inte använt den på 14 dagar eller mer, ska en sprayning ske i luften för att försäkra att inhalatorn fungerar korrekt. Du bör alltid stå eller sitta upprätt vid inhalering.

 1. Avlägsna skyddshylsan från munstycket och kontrollera att munstycket är rent och fritt från damm och smuts och andra främmande ämnen.

 2. Andas ut så långsamt och djupt som möjligt.

 3. Håll inhalatorn lodrätt med metallbehållaren uppåt och slut läpparna kring munstycket. Bit inte i munstycket.

 4. Andas in långsamt och djupt genom munnen. Efter att indandning påbörjats, pressa ner metallbehållaren för att spraya en dos.

 5. Håll andan så länge som möjligt och avlägsna slutligen inhalatorn från munnen och andas ut långsamt. Andas inte ut genom inhalatorn.
  Sätt på skyddshylsan efter användning.

Om ytterligare en dos behövs; håll kvar inhalatorn upprätt i ungefär en halv minut och upprepa sedan steg 2-5.

Viktigt: Utför inte steg 2-5 för snabbt.

1. Avlägsna skyddshylsan från munstycket. 2. Andas ut så långsamt och djupt som möjligt. 3. Håll inhalatorn lodrätt med metallbehållaren uppåt och slut läpparna kring munstycket. 4. Andas in långsamt och djupt genom munnen. Efter att inandning påbörjats, pressa ner för att spraya en dos. 5. Håll andan så länge som möjligt och andas ut långsamt. Andas inte ut genom inhalatorn.

Om det kommer spraydimma från toppen av inhalatorn eller via mungiporna, ska du börja om från steg 2.


Om du har svaga händer kan det vara lättare att hålla inhalatorn med båda händer. Båda pekfingrarna ska då placeras på toppen av inhalatorn och båda tummarna under inhalatorn.


Du bör skölja ur munnen, gurgla dig med vatten eller borsta tänderna efter varje användning av inhalatorn för att minska risken för svampinfektion i munnen och halsen.


Om du upplever att effekten av Innovair är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


Om du tycker det är svårt att hantera inhalatorn samtidigt som du andas in kan du använda AeroChamber Plus® andningsbehållare. Fråga läkare, apotekspersonal eller sköterska om detta hjälpmedel.


Rengöring
Ta bort munstyckets skyddshylsa och torka regelbundet (en gång i veckan) av munstyckets ut- och insida med en torr trasa. Använd inte vatten eller annan vätska för rengöring av munstycket.
Det är viktigt att du läser bipacksedeln som du får med AeroChamber Plus® andningsbehållare och att du noga följer bruksanvisningen om hur AeroChamber Plus® andningsbehållare ska användas och rengöras.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Innovair orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Möjliga biverkningar är listade nedan efter förekomst.

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10): Huvudvärk, heshet, halsont.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100): Hjärtklappning, snabb hjärtrytm och rubbningar i hjärtrytmen, vissa slags förändringar i EKG.
Influensaliknande symtom, svampinfektioner i mun och svalg, svampinfektioner i slidan, bihåleinflammation, snuva, öroninflammation, halsirritation, hosta, slemhosta, astmaanfall.
Illamående, smakförändringar eller smakförlust, brännande känsla på läpparna, muntorrhet, sväljsvårigheter, matsmältningsrubbningar, orolig mage, diarré.
Muskelsmärta och muskelkramper, ansiktsrodnad, ökad blodgenomströmning till vissa delar av kroppen, överdriven svettning, darrningar, rastlöshet, yrsel.
Förändringar i vissa blodvärden; minskning av antalet vita blodkroppar, ökning av antalet blodplättar, låg kaliumnivå, hög blodsockernivå, höga nivåer av insulin, fria fettsyror och ketonkroppar i blodet.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000): Trånghetskänsla över bröstet, överhoppade hjärtslag (på grund av för tidig sammandragning av hjärtkamrarna), högt eller lågt blodtryck, njurinflammation, svullnad av hud och slemhinnor som varar flera dagar, nässelutslag eller nässelfeber.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000): Oregelbundna hjärtslag, andnöd, förvärring av astma, beteendestörningar, sömnsvårigheter och hallucinationer, minskning av blodplättar, svullna händer och fötter.

Användning av höga doser inhalerade kortikosteroider under längre tid kan i mycket sällsynta fall orsaka systemeffekter (effekter som påverkar hela kroppen): Dessa inkluderar försämrad funktion hos binjurarna, minskad bentäthet, tillväxthämning hos barn och ungdomar, ökat tryck i ögonen (glaukom) och grå starr. Sömnproblem, depression eller ängslighet, rastlöshet, oro, känsla av att vara väldigt uppjagad och/eller retlighet. Det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn, men frekvensen är inte känd.

Överkänslighetsreaktioner som hudallergi, klåda, hudutslag, hudrodnad, svullnad av hud och slemhinnor, särskilt ögon, ansikte, läppar och tunga, kan uppträda.

Som med andra inhalationsläkemedel finns en risk för förvärrad andnöd eller väsande andning som uppträder omedelbart efter användning av Innovair; detta kallas paradoxal bronkospasm. Om detta inträffar ska du omedelbart SLUTA använda Innovair och istället omedelbart använda din snabbverkande vid behovs-inhalator. Kontakta omedelbart läkare. Läkaren kommer att bedöma din astma och vid behov ändra din behandling. Du kan bli tillsagd att inte använda Innovair igen.

Om några biverkningar blir värre eller varar i flera dagar eller om du mår sämre eller märker några biverkningar som inte nämns i denna information, eller om du är orolig eller det är något du inte förstår, ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR INNOVAIR SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Använd inte Innovair mer än 5 månader efter det datum som står på apotekets etikett och aldrig efter utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25ºC.


Om inhalatorn varit utsatt för stark kyla, ta ut behållaren från plasthöljet och värm den i händerna några minuter före användning. Värm aldrig på annat sätt.
Varning: Tryckbehållare. Utsätt inte behållaren för temperatur högre än 50ºC. Punktera ej behållaren.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är beklometasondipropionat och formoterolfumaratdihydrat.
  Varje uppmätt dos innehåller 100 mikrogram beklometasondipropionat och 6 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
  Detta motsvarar en avgiven dos (den dos som lämnar munstycket) om 84,6 mikrogram beklometasondipropionat och 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

 • Övriga innehållsämnen är vattenfri etanol och saltsyra. Drivgas: Norfluran (HFA-134a)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Inhalationslösningen är innesluten i en tryckbehållare av aluminium, förseglad med en doseringsventil och placerad i en polypropen-inhalator med ett munstycke försett med en skyddshylsa av plast.

Varje förpackning innehåller 1 eller 2 inhalatorer med 120 spraydoser eller 1 inhalator med 180 spraydoser.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo 26/A
43100 Parma

Italien

Tillverkare ansvarig för frisläppning av batch:
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo 26/A
43100 Parma
Italien

Alternativ tillverkare ansvarig för frisläppning av batch:
Chiesi S.A.
11, avenue Dubonnet
92400 Courbevoie
Frankrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike

Formodual

Bulgarien

Foster

Frankrike

Formodual

Cypern

Foster

Tyskland

Kantos Master

Polen

Formodual

Danmark

Innovair

Grekland

Inuvair

Portugal

Formodual

Estland

Foster

Ungern

Formodual

Slovenien

Formodual

Finland

Innovair

Italien

Inuver

Holland

FormodualSpanien

Formodual

Storbritannien

Formodual

Lettland

Foster

Belgien

Inuvair

Luxemburg

Inuvair

Litauen

Foster

Malta

Foster

Sverige

Innovair

Rumänien

Foster

Norge

Inuxair


Denna bipacksedel godkändes senast den

2013-08-15

Se lagerstatus på apotek

Läs mer

Innovair

inhalationsspray, lösning

Inhalationsspray, lösning 100 /6 mikrogram per dos 120 doser inhalator

Varunummer: 512891

Tillverkare: Chiesi

100 /6 mikrogram per dos, 120 doser

462 kr

Jämförpris:

 

 • Denna vara kan inte skickas med brevleverans

 • Just nu fri frakt t.o.m. 30/4!

 • Öppet köp i 14 dagar*
  * Gäller ej läkemedel, livsmedel och kylvaror

 • Fria returer i alla våra butiker

Populära produkter

Apoliva Sensitive Bodylotion

 • Bodylotion, oparfymerad, För torr och känslig hud 200 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
149 kr
1 st har lagts till i varukorgen
Köp

Priorin

 • Innehåller Biotin, Kosttillskott 60 st
 • Leverans 1-3 vardagar
399 kr
1 st har lagts till i varukorgen
Köp
50% rabatt

Cliniderm for men Kropp paket

 • Shower/Schampo + roll-on, För män 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
64,50 kr (Ord. pris 129 kr)
1 st har lagts till i varukorgen
Köp
ApoPlus-vara

Footner Exfoliating socks

 • Behandling för fötter, Exfolierande 1 par
 • Leverans 1-3 vardagar
191 kr (Ord. pris 239 kr)
1 st har lagts till i varukorgen
Köp
50% rabatt

Apoteket C-vitamin + Järn

 • Vitamin C och Järn, Kosttillskott 20 st
 • Leverans 1-3 vardagar
15 kr (Ord. pris 30 kr)
1 st har lagts till i varukorgen
Köp