I fokus

Kategorier

Speciellt för...

Rani-Q
 • Mot halsbränna
 • Läkemedel
 • Effekte efter ca 30 minuter, varar upp till 12 timmar. Minskar produktionen av magsyra och motverkar sura uppstötningar.
 • Läs bipacksedel noga före användning

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Rani-Q

150 mg tabletter
ranitidin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  lass="list-unordered">
 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD RANI-Q ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER RANI-Q
3. HUR DU ANVÄNDER RANI-Q
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR RANI-Q SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD RANI-Q ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Rani-Q ger symtomlindring vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.


Ranitidin är en histamin (H2-) receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken. Normalt är magsaften mycket sur och kan vid läckage upp till matstrupen förorsaka halsbränna och sura uppstötningar. En tablett kan ge dig symtomlindring och den syrahämmande effekten kvarstår upp till 12 timmar.


Syraproduktionen kan stimuleras av rökning, alkohol, starkt kryddad mat samt stress. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande medel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrerelaterade besvär. Vänd dig till ditt apotek för information.


Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att den övre magmunnen är förslappad och magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Rökning, kaffe, alkohol och vissa läkemedel kan bidra till förslappningen av den övre magmunnen. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen. En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra sin livsföring. Detta kan bland annat innebära att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Du bör försöka skaffa dig en regelbunden och stressfri livsföring. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin som kan neutralisera saltsyra eller hämma produktionen av saltsyra. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja eller om doktorn har sagt att du har nedsatt njurfunktion

2. INNAN DU ANVÄNDER RANI-Q

Använd inte Rani-Q

 • om du är allergisk mot ranitidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Rani-Q.

Om du har följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Rani-Q påbörjas: Lever- eller njursjukdom samt akut porfyri (ett ovanligt tillstånd med ökad omsättning av porfyriner). Äldre patienter och patienter med kronisk lungsjukdom, diabetes, hjärtsvikt eller med försvagat immunsystem kan löpa en ökad risk att utveckla samhällsförvärvad lunginflammation.

Andra läkemedel och Rani-Q

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel

Rani-Q tabletter kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämne/ämnen:


 • Prokainamid eller n-acetylprokainamid för hjärtproblem

 • Warfarin eller kumarin, för att förtunna blodet

 • Protrombin, för att blodet ska levra sig

 • Glipizid, för att minska blodsockret

 • Atazanavir eller delviridin, för behandling av HIV

 • Triazolam, vid sömnlöshet

 • Gefitinib, för behandling av lungcancer

 • Ketokonazol, mot svampinfektioner, används ibland för behandling av torsk

 • Midazolam är ett läkemedel du kan få strax före en operation. Berätta för läkaren att du tar ranitidin innan du ska opereras.

 • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), mot smärta och inflammation


Antacida och sukralfat kan försämra upptaget av ranitidin och därför bör ranitidin intas ca 2 timmar före intag av dessa läkemedel. Effekten av alkohol kan förstärkas vid samtidigt intag av Rani-Q.

Detta läkemedel ska inte ges till barn under 12 år.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Rani-Q ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.


Amning

Ranitidin utsöndras i bröstmjölk. Amning rekommenderas därför inte vid användning av Rani-Q.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar såsom huvudvärk, yrsel, och trötthet är vanliga. Under sådana omständigheter kan reaktions- och omdömesförmågan nedsättas, så att förmågan att framföra fordon och använda maskiner försämras.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER RANI-Q

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett (150 mg) vid behov för symtomlindring, dock högst 2 tabletter per dygn om läkare ej förskriver annat.

Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Rani-Q under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom dina magbesvär kan ha en annan orsak.

Om du tagit för stor mängd Rani-Q

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om något av följande skulle inträffa ska du sluta ta Rani-Q och genast berätta för din läkare eller uppsöka närmaste sjukhus:

 • svullnad av läppar, tunga eller ansikte och svårighet att andas

 • yrsel, feber eller bröstsmärtor

 • hudreaktioner med utslag, klåda, svullnad, blåsor eller allvarliga utslag

 • ont i bröstet eller i halsen

 • lågt blodtryck

Detta är sällsynta allergiska reaktioner och tecken på anafylaktisk chock, vilket är mycket sällsynt. Du kan behöva läkarvård.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Buksmärtor, förstoppning, illamående (dessa symtom mildrades i allmänhet vid fortsatt behandling).


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Allergiska reaktioner, förändringar av leverfunktionen, förändring av njurfunktionen, hudutslag.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Påverkan på blodbilden, anafylaktisk chock, övergående förvirring, depression och hallucinationer (särskilt hos svårt sjuka, äldre och personer med skador i njuren), huvudvärk (ibland svår), yrsel, övergående ofrivilliga rörelser, övergående dimsyn, störningar i hjärtrytmen, kärlinflammation, bukspottkörtelinflammation, diarré, leverinflammation ibland med gulsot, hudsjukdom (erythema multiforme), håravfall, smärtor i leder och muskler, njurinflammation, övergående impotens, förstorade bröst hos män, mjölkutsöndring.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Andnöd


Biverkningarna som setts hos barn motsvarar de som setts hos vuxna. Information angående långtidseffekt är begränsad.

5. HUR RANI-Q SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ranitidinhydroklorid motsvarande ranitidin 150 mg.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E 171), polydextros, trietylcitrat, makrogol 8000.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletten är rund, bikonvex, vit till beige, filmdragerad, märkt ”00/30” på den ena sidan och ”G” på den andra.


Förpackningsstorlekar: 10, 20 och 30 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm. Tel: 08-555 227 50, Fax: 08 555 227 51,

E-post: inform@mylan.se.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2015-02-05

Denna produkt har genomgått Apotekets kvalitetskontroll i 6 steg. Om du ändå inte skulle vara nöjd, får du pengarna tillbaka! Läs mer

Se lagerstatus på apotek

Läs mer

Rani-Q

filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett 150 mg 10 st blister

Varunummer: 004617

Tillverkare: Mylan

42,50 kr

Jämförpris: 4,25 kr / dos

Denna produkt säljs endast via butik eller med recept på apoteket.se

 • SNABBA LEVERANSER
  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12

 • FRAKTFRITT ALTERNATIV
  Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud
  Hemleverans 29 kr, gratis över 295 kr

 • FRIA RETURER
  I butik och alltid 14 dagars öppet köp 

Populära produkter

Nyhet

RFSU Sense Me Caring Massage Glide

 • Massageolja och glidmedel, Vårdande och fuktgivande 150 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
89 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Apoliva Brun utan sol

 • Brun utan sol för ansikte, För alla hudtyper. Parfymerad 50 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
69 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Försvarets Handsalva

 • Handsalva, Skyddar mot yttre påfrestning 50 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
49 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
Nyhet

Hårkontroll Spraybalsam

 • Balsamspray för håret, 120 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
198 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
50% rabatt

Oliva ECO Kropp paket

 • 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
64,50 kr (Ord. pris 129 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket