I fokus

Kategorier

Speciellt för...

Aromasin®

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Aromasin

25 mg dragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

ass="art-text">- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD AROMASIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER AROMASIN
3. HUR DU ANVÄNDER AROMASIN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR AROMASIN SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD AROMASIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Ditt läkemedel kallas Aromasin. Aromasin tillhör en grupp av mediciner som kallas aromatas-hämmare. Dessa läkemedel påverkar en substans som kallas aromatas, vilket är nödvändigt för att bilda kvinnliga könshormoner, östrogener, särskilt hos kvinnor som har passerat övergångsåldern. Minskning av östrogenhalterna i kroppen är ett sätt att behandla hormonberoende bröstcancer.


Aromasin används för att behandla tidig hormonberoende bröstcancer hos kvinnor som har passerat övergångsåldern, efter avslutad 2-3 års behandling med tamoxifen.


Aromasin används även för att behandla avancerad bröstcancer hos kvinnor som har passerat övergångsåldern, när annan behandling med hormonläkemedel inte har fungerat tillfredställande.


2. INNAN DU ANVÄNDER AROMASIN

Använd inte Aromasin

 • om du allergisk mot (överkänslig) eller tidigare har haft en allergisk reaktion mot exemestan (den aktiva substansen i Aromasin) eller mot något av de övriga innehållsämnena. Se avsnitt 6 (Vad innehåller Aromasin?) för fullständig förteckning över innehållsämnen.

 • om du inte har passerat övergångsåldern, dvs. om du fortfarande får menstruation.

 • om du är gravid eller planerar att bli gravid eller ammar.

Var särskilt försiktig med Aromasin

 • Din läkare kan vilja ta ett blodprov för att säkerställa att du passerat övergångsåldern.

 • Innan du börjar använda Aromasin, tala om för din läkare om du har lever- eller njurproblem.

 • Tala om för din läkare om du befinner dig i eller tidigare befunnit dig i tillstånd som påverkar styrkan hos benstommen. Din läkare kan vilja mäta bentätheten före och under behandling med Aromasin. Detta beroende på att läkemdel av denna typ sänker nivåerna av kvinnliga hormoner som kan förorsaka minskad mineralhalt i benstommen, som i sin tur kan leda till sämre benstyrka.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Aromasin skall inte ges samtidigt som hormonersättningsterapi (HRT).


Följande läkemedel måste användas med försiktighet tillsammans med Aromasin. Tala om för din läkare om du tar:

 • rifampicin (antibiotikum)

 • karbamazepin eller fenytoin (läkemedel mot krampanfall för behandling av epilepsi)

 • Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)

Användning av Aromasin med mat och dryck

Graviditet och amning

Du ska inte använda Aromasin om du är gravid eller om du ammar..

Tala om för din läkare om du är eller tror att du är gravid.

Diskutera användning av lämpligt preventivmedel med din läkare om det är möjligt att du kan bli gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig dåsig, yr eller svag när du tar Aromasin, skall du inte köra bil eller hantera maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Aromasin

 • Om du vet att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Aromasin tabletter innehåller sackaros som kan orsaka problem för personer med ärftlig intolerans för vissa sockerarter (glukos-galaktosmalabsorption, fruktosintolerans eller sukros-isomaltas-brist).

 • Aromasin innehåller en liten mängd metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda). Kontakta din läkare om detta skulle inträffa.3. HUR DU ANVÄNDER AROMASIN

Vuxna och äldre

Tabletterna skall tas efter måltid vid ungefär samma tid varje dag.

Din läkare talar om för dig hur du skall ta Aromasin och hur länge. Den rekommenderade dosen är en tablett på 25 mg dagligen.


Sluta inte att ta tabletterna även om du känner dig bättre, om inte din läkare säger att du kan göra det.


Om du behöver sjukhusvård medan du tar Aromasin, tala om för sjukvårdspersonalen vilka läkemedel du tar.


Barn

Aromasin ska inte ges till barn.

Om du har tagit för stor mängd av Aromasin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112). Ta med förpackningen med Aromasin tabletter om du beger dig till sjukhus.

Om du har glömt att ta Aromasin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda.

Om du glömmer att ta din tablett, ta den så fort du kommer ihåg det. Om det snart är dags att ta nästa tablett, ta den i vanlig tid.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Aromasin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Aromasin tolereras vanligen väl och de biverkningar som observerats hos patienter som har behandlats med Aromasin är huvudsakligen lätta eller mindre allvarliga. De flesta biverkningarna har ett samband med östrogenbrist (t.ex. blodvallningar).


Mycket vanliga (drabbar fler än 1 av 10 användare): sömnlöshet, huvudvärk, blodvallningar, illamående, ökad svettning, muskel- och ledvärk (inklusive artros, ryggvärk och inflammation och stelhet i lederna), trötthet.


Vanliga (drabbar fler än 1 av 100, men färre än 1 av 10 användare): aptitlöshet, depression, yrsel, karpaltunnelsyndrom (värk och domningar i hela handen utom i lillfingret).

Buksmärta, kräkningar, förstoppning, matsmältningsproblem, diarré.

Hudutslag, håravfall.

Försämrad styrka hos skelettet (benskörhet), som ibland kan leda till frakturer.

Smärta, svullna händer och fötter.


Mindre vanliga (drabbar fler än 1 av 1000, men färre än 1 av 100 användare): sömnighet och kraftlöshet i musklerna.


Leverinflammation (hepatit) kan förekomma. Symtomen omfattar en känsla av att må allmänt dåligt, illamående, gulsot (gulnande hud och ögon), klåda, högersidig magsmärta och minskad aptit. Kontakta din läkare omgående om du tror att du har något av dessa symtom.


Blodprov som har tagits, kan visa på förändringar i levervärden. Förändringar i antal av vissa blodceller (lymfocyter) och blodplättar kan förekomma, speciellt hos patienter med en tidigare lymfopeni (minskning av antalet lymfocyter i blodet).


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.


5. HUR AROMASIN SKA FÖRVARAS


Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara tabletterna i originalförpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges efter EXP på blisterkartan och efter Utg.dat. på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är exemestan. En tablett innehåller 25 mg exemestan.

 • Övriga innehållsämnen är kolloidal vattenhaltig kiseldioxid (E551), krospovidon, hypromellos (E464), magnesiumstearat (E572), mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykollat (typ A), polysorbat (E433), polyvinylalkohol, simetikon, makrogol, sackaros, lätt magnesiumsubkarbonat (E504), metylparahydroxibensoat (E218), cetylestervax, talk, karnaubavax, etanol, shellack, titandioxider (E171) och järnoxider (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aromasin är en rund, kupad, benvit, dragerad tablett märkt med 7663 på ena sidan.

Aromasin finns i blisterförpackningar på 15, 20, 30, 90, 100 och 120 tabletter.

Alla förpackningsstorlekar kommer eventuellt inte att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel. 08 – 550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto, Ascoli Piceno (AP) Italien.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2012-09-17

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Detta läkemedel har godkänts av medlemsstaterna inom EEA under följande namn:

Aromasin: Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Österrike

Aromasine: Frankrike

Aromasil: Spanien

Detta läkemedel har godkänts av medlemsstaterna inom EEA under följande namn:

Aromasin: Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Österrike

Aromasine: Frankrike

Aromasil: Spanien

Denna produkt har genomgått Apotekets kvalitetskontroll i 6 steg. Om du ändå inte skulle vara nöjd, får du pengarna tillbaka! Läs mer

Se lagerstatus på apotek

Läs mer

Aromasin®

dragerad tablett

Dragerad tablett 25 mg 30 st blister

Varunummer: 159533

Tillverkare: Pfizer

25 mg, 30 st

1.336 kr

 

 • SNABBA LEVERANSER
  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12

 • FRAKTFRITT ALTERNATIV
  Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud
  Hemleverans 29 kr, gratis över 295 kr

 • FRIA RETURER
  I butik och alltid 14 dagars öppet köp 

Populära produkter

Nyhet

Hårkontroll Spraybalsam

 • Balsamspray för håret, 120 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
198 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Försvarets Handsalva

 • Handsalva, Skyddar mot yttre påfrestning 50 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
49 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
Nyhet

RFSU Sense Me Caring Massage Glide

 • Massageolja och glidmedel, Vårdande och fuktgivande 150 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
89 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
50% rabatt

Oliva ECO Kropp paket

 • 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
64,50 kr (Ord. pris 129 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Apoliva Brun utan sol

 • Brun utan sol för ansikte, För alla hudtyper. Parfymerad 50 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
69 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket