I fokus

Kategorier

Speciellt för...

Doxyferm®

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Doxyferm

100 mg tabletter
doxycyklinmonohydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

ass="art-text">- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska..

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuellla biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD DOXYFERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER DOXYFERM
3. HUR DU ANVÄNDER DOXYFERM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR DOXYFERM SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD DOXYFERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Doxyferm är ett antibiotikum som förhindrar bakteriernas tillväxt.

Vad används Doxyferm för

Doxyferm används vid behandling av lunginflammation, akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit), Chlamydiainfektioner i urin- och könsorganen. Borreliainfektioner efter fästingbett. Doxyferm används även vid akut bihåleinflammation till patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller då behandling med penicilliner ej givit önskad effekt.

2. INNAN DU ANVÄNDER DOXYFERM

Använd inte Doxyferm

Om du är allergisk mot doxycyklin, tetracykliner eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Var särskilt försiktig med Doxyferm

Barn under 8 år bör endast behandlas med Doxyferm på bestämd ordination av läkare därför att denna typ av läkemedel (tetracykliner) kan påverka tandemaljen så att den missfärgas eller utvecklas ofullständigt och på grund av inlagring i det växande skelettet.

På grund av risken för allergiska hudreaktioner bör du undvika solning, även solning i solarier, under behandlingstiden och ytterligare minst 5 dygn efter det att behandlingen har avslutats.

Informera läkaren om du saknar produktion av saltsyra i magsäcken.

Kontakta läkare om du får långvarig och/eller besvärande diarré.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller farmaceut om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Följande läkemedel bör undvikas vid behandling med Doxyferm:

- antacida (för behandling av sura uppstötningar)

- järnmedicin

- kinapril (mot högt blodtryck)

- didanosin (mot virusinfektioner)

- atovakvon (mot lunginflammation (pneumocystis carinii) och malaria)

- antibakteriella läkemedel som innehåller penicillin


Följande läkemedel kan minska effekten av Doxyferm om de tas samtidigt:

- kalcium (bör tas minst 3 timmar före eller efter Doxyferm)

- rifampicin (mot tuberkulos)

- fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin (mot epilepsi)

- Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol eller esomeprazol (minskar produktionen av saltsyra i magsäcken)


Effekten av P-piller kan minska av behandlingen med Doxyferm.


Om du vid långtidsbehandling samtidigt använder antikoagulantia (läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig) ska du tala med din läkare innan du använder Doxyferm, eftersom dosen för antikoagulantia kan behöva sänkas.

Användning av Doxyferm med mat och dryck

Effekten av Doxyferm kan påverkas vid samtidigt intag av alkohol.

Effekten av Doxyferm påverkas inte av mat.

Graviditet och amning

Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Doxyferm under graviditet annat än på bestämd ordination av läkare.

Doxyferm går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Doxyferm under amning.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Doxyferm har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER DOXYFERM

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ta tabletterna tillsammans med mat för att förhindra obehagskänsla i magen (se även avsnitt 2: Doxyferm med mat, dryck och alkohol).


Svälj tabletterna med vätska eller lös dem i vatten men se då till att samtliga korn sväljs.


Ligg inte ner då du tar tabletterna.

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.


Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: Första dagen 2 tabletter, därefter 1 tablett dagligen.


Eftersom doxycyklin utsöndras långsamt ur kroppen räcker det i de flesta fall med en dos dagligen.Redan efter ett par dagars behandling med Doxyferm kan tecknen på infektionen ha försvunnit, men det är mycket viktigt att du fortsätter behandlingen enligt läkarens anvisningar. Det finns annars risk för att infektionen återkommer.

Om du har tagit för stor mängd av Doxyferm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Doxyferm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber, andningssvårigheter och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller läkare kontaktas och behandlingen avbrytas.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Illamående, kräkningar, diarré. För att minska dessa biverkningar kan du ta Doxyferm tillsammans med mat.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hud- och nässelutslag, överkänslighet mot solljus (se även avsnittet ”Var särskilt försiktig med Doxyferm”).


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktion, minskat antal blodplättar (trombocytopeni), nagelavlossning, hudrodnad, slemhinne- och hudinflammationer av olika svårighetsgrad, förhöjt tryck i huvudet (som kan ge symtom i form av huvudvärk eller nedsatt synskärpa), inflammation i tjocktarmen.


Okänd frekvens (förekommer hos okänt antal användare): Nagelavlossning orsakad av överkänslighet mot solljus


Svampöverväxt i munnens eller slidans slemhinnnor kan ibland uppstå beroende på att den normala bakteriefloran påverkats, och kan orsaka inflammation. Om besvär uppträder och kvarstår under flera dagar eller upplevs som svåra, kontakta läkare.


5. HUR DOXYFERM SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30 °C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är doxycyklinmonohydrat motsvarande 100 mg doxycyklin per tablett.

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende

Tablett: grågul, rund och kupad med skåra på ena sidan.

Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH, Graf-Arco Strasse 3, D–89079 Ulm, Tyskland.

Information lämnas av

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2014–05–21

Denna produkt har genomgått Apotekets kvalitetskontroll i 6 steg. Om du ändå inte skulle vara nöjd, får du pengarna tillbaka! Läs mer

Se lagerstatus på apotek

Läs mer

Doxyferm®

tablett

Tablett 100 mg 10 st blister

Varunummer: 441469

Tillverkare: Ratiopharm

100 mg, 10 st

99 kr

 

 • SNABBA LEVERANSER
  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12

 • FRAKTFRITT ALTERNATIV
  Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud
  Hemleverans 29 kr, gratis över 295 kr

 • FRIA RETURER
  I butik och alltid 14 dagars öppet köp 

Populära produkter

Försvarets Handsalva

 • Handsalva, Skyddar mot yttre påfrestning 50 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
49 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Apoliva Brun utan sol

 • Brun utan sol för ansikte, För alla hudtyper. Parfymerad 50 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
69 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
Nyhet

RFSU Sense Me Caring Massage Glide

 • Massageolja och glidmedel, Vårdande och fuktgivande 150 ml
 • Leverans 3-5 vardagar
89 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
Nyhet

Hårkontroll Spraybalsam

 • Balsamspray för håret, 120 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
198 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
50% rabatt

Oliva ECO Kropp paket

 • 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
64,50 kr (Ord. pris 129 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket