I fokus

Kategorier

Speciellt för...

Doxyferm®

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

Doxyferm

100 mg tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

ass="art-text">- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR DOXYFERM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
2. INNAN DU ANVÄNDER DOXYFERM
3. HUR DU ANVÄNDER DOXYFERM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. FÖRVARING AV DOXYFERM

Vad innehåller Doxyferm ?

Verksamt ämne

En tablett innehåller doxycyklinmonohydrat motsvarande 100 mg doxycyklin.

Övriga innehållsämnen

Mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH, Graf-Arco Strasse 3, D–89079 Ulm, Tyskland.

Tillverkare

Information lämnas av

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD ÄR DOXYFERM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende

Tablett: grågul, rund och kupad med skåra på ena sidan.

Läkemedelsgrupp

Doxyferm är ett antibiotikum som förhindrar bakteriernas tillväxt.

Vad används Doxyferm för

Doxyferm används vid behandling av lunginflammation, akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit), Chlamydiainfektioner i urin- och könsorganen. Borreliainfektioner efter fästingbett. Doxyferm används även vid akut bihåleinflammation till patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller då behandling med penicilliner ej givit önskad effekt.

2. INNAN DU ANVÄNDER DOXYFERM

Använd inte Doxyferm:

Använd inte Doxyferm

Om du är överkänslig (allergisk) mot doxycyklin eller mot tetracykliner eller mot något av de övriga innehållsämnena i Doxyferm.

Var särskilt försiktig med Doxyferm:

Var särskilt försiktig med Doxyferm

Barn under 8 år bör endast behandlas med Doxyferm på bestämd ordination av läkare därför att denna typ av läkemedel (tetracykliner) kan påverka tandemaljen så att den missfärgas eller utvecklas ofullständigt och på grund av inlagring i det växande skelettet.

På grund av risken för allergiska hudreaktioner bör du undvika solning, även solning i solarier, under behandlingstiden och ytterligare minst 5 dygn efter det att behandlingen har avslutats.

Informera läkaren om du saknar produktion av saltsyra i magsäcken.

Kontakta läkare om du får långvarig och/eller besvärande diarré.

Intag av Doxyferm med mat och dryck:

Användning av Doxyferm med mat och dryck

Effekten av Doxyferm kan påverkas vid samtidigt intag av alkohol.

Effekten av Doxyferm påverkas inte av mat.

Graviditet

Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Doxyferm under graviditet annat än på bestämd ordination av läkare.

Amning

Doxyferm går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Doxyferm under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Körförmåga eller användning av maskiner påverkas ej av Doxyferm.

Användning av andra läkemedel:

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom behandlingseffekten kan påverkas om Doxyferm tas samtidigt med andra läkemedel.

Vissa läkemedel vid behandling av sura uppstötningar (antacida), järnmedicin, läkemedel mot högt blodtryck som innehåller kinapril, läkemedel mot virusinfektioner som innehåller didanosin och läkemedel mot lunginflammation (pneumocystis carinii) och malaria som innehåller atovakvon bör undvikas vid behandling med Doxyferm.

Effekten av Doxyferm minskar om läkemedel som innehåller kalcium tas samtidigt. Dessa läkemedel bör därför tas med minst 3 timmars mellanrum.

Läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin och läkemedel mot epilepsi som innehåller fenobarbital eller fenytoin eller karbamazepin och läkemedel som minskar produktionen av saltsyra i magsäcken, som innehåller omeprazol eller pantoprazol eller lansoprazol eller rabeprazol eller esomeprazol kan minska effekten av Doxyfem om dessa läkemedel tas samtidigt.

Effekten av P-piller kan minska av behandlingen med Doxyferm.

Om du vid långtidsbehandling samtidigt använder antikoagulantia (läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig) ska du tala med din läkare innan du använder Doxyferm, eftersom dosen för antikoagulantia kan behöva sänkas.

3. HUR DU ANVÄNDER DOXYFERM

Använd alltid Doxyferm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ta tabletterna tillsammansmed mat för att förhindra obehagskänsla i magen.

Svälj tabletterna med vätska eller lös dem i vatten men se då till att samtliga korn sväljs.

Ligg ej ner då du tar tabletterna.

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: Första dagen 2 tabletter, därefter 1 tablett dagligen.

Eftersom doxycyklin utsöndras långsamt ur kroppen räcker det i de flesta fall med en dos dagligen.

Redan efter ett par dagars behandling med Doxyferm kan tecknen på infektionen ha försvunnit, men det är mycket viktigt att du fortsätter behandlingen enligt läkarens anvisningar. Det finns annars risk för att infektionen återkommer.

Om du använder mera Doxyferm än du borde:

Om du använder mera Doxyferm än vad du borde

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Om du glömt att ta Doxyferm:

Om du glömt att ta Doxyferm

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Doxyferm ge oönskade effekter, så kallade biverkningar.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Illamående, kräkningar, diarré. För att minska dessa biverkningar kan du ta Doxyferm tillsammans med mat.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hud- och nässelutslag, överkänslighet mot solljus (se även avsnittet ”Var särskilt försiktig med Doxyferm”).

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktion, minskat antal blodplättar (trombocytopeni), nagelavlossning, hudrodnad, slemhinne- och hudinflammationer av olika svårighetsgrad, förhöjt tryck i huvudet (som kan ge symtom i form av huvudvärk eller nedsatt synskärpa), inflammation i tjocktarmen.

Svampöverväxt i munnens eller slidans slemhinnnor kan ibland uppstå beroende på att den normala bakteriefloran påverkats, och kan orsaka inflammation. Om besvär uppträder och kvarstår under flera dagar eller upplevs som svåra, kontakta läkare.

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber, andningssvårigheter och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller läkare kontaktas och behandlingen avbrytas.

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för läkare eller farmaceut.

5. FÖRVARING AV DOXYFERM

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

Denna bipacksedel godkändes senast den

2010–06–04

Se lagerstatus på apotek

Läs mer

Doxyferm®

tablett

Tablett 100 mg 10 st blister

Varunummer: 441469

Tillverkare: Ratiopharm

100 mg, 10 st

99 kr

Jämförpris:

 

 • Just nu fri frakt t.o.m. 30/4!

 • Öppet köp i 14 dagar*
  * Gäller ej läkemedel, livsmedel och kylvaror

 • Fria returer i alla våra butiker

Populära produkter

Nyhet

Footmender

 • Fotkräm, Oparfymerad 100 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
299 kr
1 st har lagts till i varukorgen
Köp

Priorin

 • Innehåller Biotin, Kosttillskott 60 st
 • Leverans 1-3 vardagar
399 kr
1 st har lagts till i varukorgen
Köp
ApoPlus-vara

Footner Exfoliating socks

 • Behandling för fötter, Exfolierande 1 par
 • Leverans 1-3 vardagar
191 kr (Ord. pris 239 kr)
1 st har lagts till i varukorgen
Köp
20% rabatt

CCS Hudlotion

 • Lotion för alla hudtyper, Parfymerad 400 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
52 kr (Ord. pris 65 kr)
1 st har lagts till i varukorgen
Köp
50% rabatt

Apoteket C-vitamin + Järn

 • Vitamin C och Järn, Kosttillskott 20 st
 • Leverans 1-3 vardagar
15 kr (Ord. pris 30 kr)
1 st har lagts till i varukorgen
Köp