I fokus

Kategorier

Speciellt för...

Nicotinell
 • Depotplåster med nikotin
 • Läkemedel
 • Dygnet runt plåster. Steg 2. Mellanstyrka.
 • Passar bra om du rökt regelbundet och behöver nikotin hela dygnet.
 • Läs bipacksedel noga före användning

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nicotinell depotplåster

7 mg/24 timmar, 14 mg/24 timmar, 21 mg/24 timmar
nikotin

 

lass="art-text">Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell depotplåster måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD NICOTINELL DEPOTPLÅSTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL DEPOTPLÅSTER
3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL DEPOTPLÅSTER
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR NICOTINELL DEPOTPLÅSTER SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD NICOTINELL DEPOTPLÅSTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Nicotinell depotplåster minskar abstinensbesvären i samband med att du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning.


Nicotinell depotplåster är ett plåster som tillför kroppen nikotin. När man röker vänjer sig kroppen vid nikotin och när man slutar röka drabbas man därför av s.k. abstinensbesvär. Nicotinell depotplåster minskar abstinensbesvären och därmed minskar risken för återfall. Tillförsel av nikotin vid användning av Nicotinell depotplåster är mindre riskfylld än vid rökning, då man slipper de andra skadliga beståndsdelarna som finns i tobaksröken. Nikotinet finns upplagrat i plåstret och tas långsamt upp i kroppen genom huden. Koncentrationen nikotin i blodet når vanligtvis ett högsta värde efter 8-10 timmar.

2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL DEPOTPLÅSTER

Använd inte Nicotinell depotplåster

 • om du är allergisk mot nikotin eller mot något av övriga innehållsämnen i Nicotinell depotplåster.

 • vid hudöverkänslighet

 • vid allvarlig hudsjukdom

 • vid akut hjärtinfarkt

 • vid instabil kärlkramp i hjärtat

 • vid allvarlig hjärtrytmrubbning

 • vid nyligen genomgången rubbning i hjärnans blodcirkulation

 • om du är icke-rökare

Var särskilt försiktig med Nicotinell depotplåster

Tala med apoteket eller din läkare om du har svåra hjärt- och kärlsjukdomar, magsår, hypertyreos (hög produktion av sköldkörtelhormon) diabetes eller nedsatt njur- och leverfunktion.


Rök aldrig samtidigt som du använder Nicotinell depotplåster eftersom du då kan få i dig så höga halter nikotin att du mår dåligt.


Personer under 18 år skall endast använda Nicotinell depotplåster efter läkares ordination.


Varningar och försiktighetsmått vid kombinationsbehandling med Nicotinell depotplåster och Nicotinell medicinska tuggummin är desamma som för vardera behandling enbart (se bipacksedel för Nicotinell medicinska tuggummin).

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Nicotinell depotplåster bör därför inte användas under graviditet annat än av kvinnor som inte kan sluta röka utan nikotinersättningsmedel.

Amning

Risk finns att ett barn som ammas påverkas. Nicotinell depotplåster bör därför inte användas under amning annat än av kvinnor som inte kan sluta röka utan nikotinersättningsmedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har observerats.


3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL DEPOTPLÅSTER

Använd alltid Nicotinell depotplåster enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Nicotinell depotplåster kan användas ensamt eller i kombination med Nicotinell 2 mg medicinska tuggummin.


Behandling med enbart Nicotinell depotplåster

Dosen är ett plåster en gång per dygn och det skall sitta kvar under hela dygnet eller under den tid som du är vaken. Användning av plåstret dygnet runt är nödvändigt om du känner ”tobaksbegär” redan på morgonen. Styrka väljs med utgångspunkt från tidigare rökvanor. De som röker mer än 20 cigaretter per dag rekommenderas att starta behandlingen med ett plåster Nicotinell depotplåster 21 mg/24 timmar. För de som röker mindre än 20 cigaretter om dagen är det lämpligt att starta behandlingen med Nicotinell depotplåster 14 mg/24 timmar. Nicotinell depotplåster 7 mg/24 timmar används vid dosminskningen i slutet av behandlingen.


Vid tillfredsställande effekt efter 3-4 veckors behandling skall du byta till närmast lägre styrka. Därefter sänks dosen ytterligare ett steg till lägsta styrkan eller fortsätt med lägsta styrkan i ytterligare 3-4 veckor. Dela inte på plåstret då det kan medföra att du inte får rätt dos. Behandling med Nicotinell depotplåster bör inte pågå i mer än tre månader.


Bruksanvisning

1. Klipp upp förpackningen vid markeringen och tag fram plåstret.

2. Avlägsna den smala delen av aluminiumfolien.

3. Drag därefter av resten av folien. Undvik att ta på häftmassan.


Bruksanvisning


Plåstret skall fästas på en ren, torr, hårfri och oskadad hudyta på bröstkorgen, ryggen, överarmen eller höften. Håll med handen över hela plåsterytan och pressa plåstret mot huden under 10-20 sekunder. Se till att plåstret fäster ordentligt runt kanterna. Lossa eller flytta inte plåstret, då fäster det sämre. Hudytan där plåstret fästs bör inte vara insmord med hudlotion eller kräm. Fäst inte Nicotinell depotplåster på samma ställe två gånger i följd. Det bör gå en vecka innan samma hudyta används igen. Hudytan får inte vara irriterad (röd) eller skadad. Plåstret sitter väl fast på huden och kan behållas på under bad och dusch. Om plåstret skulle lossna, ta ett nytt och fäst det på en ny hudyta.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Styrka

21 mg/24 timmar

14 mg/24 timmar

7 mg/24 timmar

Behandlingstid vid mer än 20 cigaretter per dag

3-4 veckor

3-4 veckor

3-4 veckor

Sammanlagt högst 12 veckor

Steg 1-2

Steg 2-3

Styrka

14 mg/24 timmar

7 mg/24 timmar

Behandlingstid vid mindre än 20 cigaretter per dag

3-8 veckor

3-8 veckor

Sammanlagt högst 12 veckor


Behandling med Nicotinell depotplåster i kombination med Nicotinell medicinska tuggummin

Personer som har misslyckats vid behandling med enbart Nicotinell tuggummin eller som önskar reducera användningen av tuggummin pga lokala biverkningar kan använda Nicotinell depotplåster tillsammans med Nicotinell 2 mg tuggummi.


OBS! Läs bipacksedeln för Nicotinell medicinskt tuggummi före användning.


Inledande kombinationsbehandling:

Behandlingen ska börja med ett plåster 21 mg/24 timmar i kombination med Nicotinell 2 mg tuggummi. Minst 4 tuggummin (2 mg) per dag bör användas. I de flesta fall är 5-6 tuggummin tillräckligt. Högst 24 tuggummin per dag bör användas. I normalfallet bör behandlingen pågå under 6-12 veckor. Därefter reduceras nikotindosen successivt.


Reduktion av nikotindos:

Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att plåster med lägre styrka används, dvs plåster 14 mg/24 timmar under 3-6 veckor följt av 7 mg/24 timmar under ytterligare 3-6 veckor tillsammans med den inledande dosen Nicotinell 2 mg. Därefter reduceras antalet 2 mg tuggummin successivt i upp till 12 månader. Alternativt kan användning av plåster avbrytas och antalet 2 mg tuggummin reduceras successivt i upp till 12 månader.


Rekommenderad dosering

Tidsperiod

Plåster

Tuggummi 2 mg

Inledande behandling

Första 6-12 veckor

1 plåster 21 mg/24 timmar

Vid behov, 5-6 tuggummin per dag rekommenderas

Reduktion av nikotindos – alternativ 1

Nästa 3-6 veckor

1 plåster 14 mg/24 timmar

Fortsätt använda tuggummin vid behov

Påföljande 3-6 veckor

1 plåster 7 mg/24 timmar

Fortsätt använda tuggummin vid behov

Upp till 12 månader

---

Reducera antalet tuggummin successivt

Reduktion av nikotindos – alternativ 2

Upp till 12 månader

---

Fortsätt reducera antalet tuggummin successivt

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdosering är muskelsvaghet, buksmärtor, svettning, ökad salivutsöndring, blodtrycksfall, halsbränna, illamående, kräkningar, diarré, hjärtklappning, utvidgade pupiller och yrsel.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Nicotinell depotplåster orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Nicotinell depotplåster kan orsaka samma biverkningar som nikotin vid rökning. Vissa biverkningar från nervsystemet såsom irritation och oro kan även vara symtom på nikotinabstinens.


Biverkningar indelas i vanliga, mindre vanliga och sällsynta. Med vanliga menas att detta inträffar hos fler patienter än en på hundra. Mindre vanliga inträffar hos mellan en på hundra och en på tusen patienter. Sällsynta inträffar hos färre än en på tusen patienter.


De vanligaste biverkningarna för Nicotinell depotplåster är hudirritation såsom klåda och rodnad under plåstret. Andra vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, led- eller muskelvärk, influensaliknande symtom, buksmärtor, illamående, magbesvär såsom halsbränna och sura uppstötningar, sömnstörningar, livliga drömmar, oro, irritation, nedstämdhet och ökad svettning.


Mindre vanliga biverkningar är hjärtklappning.


Sällsynta biverkningar är oregelbunden hjärtverksamhet.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR NICOTINELL DEPOTPLÅSTER SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25°C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använda plåster viks ihop (med klibbiga sidan inåt) och kasseras, så att barn inte kommer åt dem.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är nikotin.

 • Övriga innehållsämnen är:

Yttre film: aluminerad polyesterfilm med beigefärgad yttre yta.

Matrix- och limlameller: copolymer av akrylmetakrylestrar (Eudragit E 100), copolymer baserad på akrylestrar och vinylacetat (Durotak 387-2516), medellångkedjiga triglycerider (Miglyol 812).

Täckfilm: polyesterfilm behandlad med aluminium och silikon (avlägsnas innan plåstret fästs på huden).


Plåstret finns i tre olika styrkor:

Nicotinell 7 mg/24 timmar depotplåster innehåller 17,5 mg nikotin.

Nicotinell 14 mg/24 timmar depotplåster innehåller 35,0 mg nikotin.

Nicotinell 21 mg/24 timmar depotplåster innehåller 52,5 mg nikotin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje depotplåster är cirkelformat och består av en beige yta, ett silverfärgat mellanskikt och ett genomskinligt skyddsskikt. Varje plåster ligger i en skyddsförpackning.


Nicotinell depotplåster säljs i förpackningar med 7 eller 21 depotplåster i varje.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby

Tillverkare

Famar France, 1, Avenue du Champ de Mars, 45072 Orléans, Frankrike

Famar S.A., 48th km National Road Athens-Lamia, 19011, Avlonas, Attiki, Grekland


Denna bipacksedel godkändes senast den

2011-05-27

Se lagerstatus på apotek

Nicotinell

depotplåster

Depotplåster 14 mg/24 timmar 21 st depotplåster

Varunummer: 066407

Tillverkare: NOVARTIS SVERIGE AB

449 kr

Jämförpris: 21,38 kr / dygn

1 st har lagts till i varukorgen
Lägg i varukorg

Finns i lager. Leverans 1-3 vardagar

 • SNABBA LEVERANSER
  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12

 • FRAKTFRITT ALTERNATIV
  Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud
  Hemleverans 29 kr, gratis över 295 kr

 • FRIA RETURER
  I butik och alltid 14 dagars öppet köp 

Populära produkter

iWhite Instant

 • Kit för vitare tänder, Skenor, förfyllda med gel 10 st
 • Leverans 1-3 vardagar
499 kr
1 st har lagts till i varukorgen
Köp
50% rabatt

Cliniderm for men Kropp paket

 • Shower/Schampo + roll-on, För män 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
64,50 kr (Ord. pris 129 kr)
1 st har lagts till i varukorgen
Köp

Priorin

 • Innehåller Biotin, Kosttillskott 60 st
 • Leverans 1-3 vardagar
399 kr
1 st har lagts till i varukorgen
Köp

Footner Exfoliating socks

 • Behandling för fötter, Exfolierande 1 par
 • Leverans 1-3 vardagar
239 kr
1 st har lagts till i varukorgen
Köp
Just nu!

Flux Fresh

 • Fluorskölj 0,2%, Mintsmak 500 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
79 kr (Ord. pris 99 kr)
1 st har lagts till i varukorgen
Köp