Finansiell information

Här publiceras löpande aktuell finansiell information för Apoteket.

Allmän information

Apoteket AB (publ) (moderbolaget) och dess dotterbolag (sammantaget koncernen) distribuerar och säljer läkemedel och
egenvårdsprodukter samt tjänster inom läkemedels- och hälsovårds-området, huvudsakligen via ett nätverk av apotek. Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Koncern- och årsredovisning för räkenskapsåret 2011 har den x mars 2012 godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering och kommer att föreläggas årsstämman den 26 april 2012.

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som är godkända av EU-kommissionen. Vidare har Rådet för finansiell rapportering, rekommendation RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” tillämpats. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga redovisningsmässiga antaganden och uppskattningar.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden, som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden, där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncern-redovisningen, anges i not 3.
 

Förutsättningar vid upprättande av koncernens finansiella rapporter

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, som också är rapporteringsvalutan för såväl moderbolaget som koncernen.Samtliga belopp som anges är, om inget annat anges, avrundade till närmaste miljon. Redovisningen är baserad på historiska anskaffningsvärden.
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. Moderbolagets redovisningsprinciper framgår av not 4. för alla presenterade år, om inte annat anges. Moderbolagets redovisnings-principer framgår av not 5.

Ändrade redovisningsprinciper

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper som Tillämpades i årsredovisningen för 2010, med följande undantag
på grund av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som antagits av EU och som ska tillämpas från och
med 1 januari 2011. Endast de förändringar som har betydelse för Apoteket omfattas av redogörelsen. 

IAS 24 Upplysningar om närstående

Definition av närstående har förändrats samt att vissa lättnader ges beträffande upplysningar för statligt ägda bolag. Ska tillämpas från den 1 januari 2011. Förändringen har inte haft någon effekt på redovisningen 2011.

Upplysningar om kommande standarder, ändringar och tolkningar

IFRS 9 Financial Instruments Recognition and Measurement

Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. IFRS 10 ersätter avsnittet i IAS 27 som behandlar upprättandet av koncernredovisning. Reglerna avseende hur koncern-redovisning ska upprättas har inte förändrats. Förändringen avser snarare hur ett företag  ska gå tillväga för att avgöra om bestämmande inflytande föreligger och således huruvida ett företag
ska konsolideras.

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

IAS 1 Presentation av övrigt totalresultat, ändring – standarden ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2012 eller senare.
Förändringen innebär att grupperingen av transaktioner som redovisas i övrigt totalresultat förändras. Poster som ska återföras till resultatet ska redovisas separat skiljt från de poster som ej ska återföras till resultatet. Förslaget ändrar inte på det faktiska innehållet i övrigt totalresultat utan enbart uppställningsformen
 

IAS 19 Ersättningar till anställda

Betydande förändringar främst avseende redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner som börjar gälla 1 januari 2013, där bland annat möjligheten att periodisera aktuariella vinster och förluster som en del av ”korridoren” inte längre får tillämpas utan dessa ska redovisas löpande i övrigt totalresultat. I resultaträkningen redovisas årets intjäning avseende förmånsbestämda pensioner, vinster och förluster som uppkommer vid reglering av en pensions-skuld samt de finansiella poster som avser den förmånsbestämda planen. Per den 31 december 2011 uppgick de aktuariella förlusterna, inklusive särskild löneskatt för Apoteket, till 589 miljoner kronor, vilket skulle ha minskat det egna kapitalet med motsvarande belopp.
 

Koncernredovisning

Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital, som tillkommit efter förvärvet.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag, elimineras.

Omräkning av utländska dotterbolag

Tillgångar och skulder i utländska dotterbolag omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningar omräknas till verksamhets-årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferensen till följd av detta, samt till följd av att nettoinvesteringen omräknats till annan valutakurs vid verksamhetsårets slut än vid verksamhetsårets början, redovisas via övrigt totalresultat i eget kapital som omräkningsreserv. Vid avyttring av en utländsk verksamhet redovisas de ackumulerade omräknings-differenserna i resultaträkningen tillsammans med vinsten eller förlusten av avyttringen.

Intressebolagsredovisning

Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärdet.
Koncernens andel av resultat, som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet, redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade förändringar efter förvärvet redovisas som ändring av innehavets redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget, inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, redovisar koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning. Orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag förekommer ej.
 

Tillgångar som innehas för försäljning

Med tillgångar till försäljning avses tillgångar vars värde ska återvinnas genom avyttring snarare än genom användning i verksamheten.Tillgångar som klassificeras som innehav till försäljning särredovisas i balansräkningen.Tillgångar som innehas för försäljning ska redovisas till lägsta av redovisat värde och verkligt värde minskat med försäljningskostnader. Avskrivningar sker inte på tillgångar som klassificeras som innehav till försäljning.
 

Segmentrapportering

Ett rörelsesegment defineras som ”en del av ett företag”( komponent). Karaktäristika för ett segment är bland annat;
som driver en affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader (inklusive intäkter och kostnader i samband med transaktioner med andra delar av samma företag), vars rörelseresultat regelbundet följs upp av verkställande direktören som underlag för beslut om tilldelning av resurser till segment och bedömning av dess resultat, för vilken fristående finansiell information finns tillgänglig. Segmentsindelningen för Apoteket redovisades fram till den 31 maj 2011 i rörelsegrenarna Apoteket Konsument, Apoteket Farmaci, Apoteket Partner och Övrig verksamhet. Ansvaret avseende försäljning inom Apoteket Partner och Övrig verksamhet har flyttat till Apoteket Konsument och Apoteket Farmaci samtidigt som ansvaret för kostnaderna oavsett försäljningskanal är gemensam under verksamheten Varuförsörjning. Apoteket bedrivs sedan den 1 juni 2011 som ett rörelsesegment med intäkter fördelat på två huvudgrupper, försäljning Konsument och försäljning Farmaci.
 

Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner, och vid omräkning av tillgångar och skulder
i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen, med undantag av valutakursdifferenser avseende lån som är att betrakta som nettoinvestering i en utlandsverksamhet. Sådana valutakursdifferenser redovisas via övrigt totalresultat i eget kapital
som omräkningsreserv.
 

Immateriella tillgångar

Aktiverade utvecklingsutgifter 

Utgifter för utveckling aktiveras i den mån dessa bedöms komma att ge framtida ekonomiska fördelar. Det redovisade värdet inkluderar
Direkta utgifter för förvärvade tjänster och material samt indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen redovisade aktiverade utvecklingsutgifter är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. De viktigaste kriterierna för aktivering är att utvecklingsarbetets slutprodukt har en påvisbar framtida intjäning och kassaflöde och att det finns tekniska och finansiella förutsättningar att fullfölja utvecklingsarbetet när det startas. Programvarulicenser har en begränsad nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. I kostnader som är nära förknippade med produktion av programvaror ingår personalkostnader för programutveckling och en skälig del av hänförbara indirekta kostnader.
 

Övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar består huvudsakligen av utgifter för anskaffande av hyresrätter samt lokalinredning som omklassificerats
till immateriella tillgångar.
 

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida
ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
 

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången, kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.

Avskrivningsprinciper

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder. Licenser och balanserade
utvecklingsutgifter som redovisas som tillgångar skrivs av under nyttjandeperioden som beräknas till fem år. Avskrivningstiden för
övriga immateriella tillgångar uppgår till motsvarande kontraktstid.

Materiella anläggningstillgångar

Ägda tillgångar 

Byggnader redovisas till anskaffningsvärde, minskat med avskrivningar enligt plan som gjorts därefter. Mark redovisas till anskaffningsvärdet. Övriga materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffnings-värdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
 

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången, kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.
Löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.
 

Avskrivningsprinciper

Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra tillgångar, fördelas på deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet.
Avskrivningar görs linjärt enligt plan över den beräknade nyttjande-perioden, enligt följande:
Byggnader 20–40 år
Lokalinredning i annans fastighet 7 år
Maskiner 5–10 år
Fast lokalinredning 5 år
Fordon 5 år
Inventarier och installationer 3–5 år

Från den 1 januari 2010 bedöms nyttjandeperioden vara 7 respektive
5 år jämfört med tidigare 20 respektive 10 år.
 

Nedskrivningar

Om indikation om värdenedgång har identifierats för materiella anläggningstillgångar eller immateriella tillgångar, beräknas ett
återvinningsvärde för tillgången. Återvinningsvärdet jämförs därefter med redovisat värde. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov, grupperas tillgångar på de lägsta nivåer, där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
 

Leasingavtal

Leasing av anläggningstillgångar, där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Finansiell leasing redovisas vid leasingperiodens början till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna. Varje leasing-betalning fördelas mellan amortering av skulden och finansiella kostnader för att uppnå en fast räntesats för den redovisade skulden. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag för finansiella kostnader, ingår i posterna övriga långfristiga skulder samt kortfristiga skulder. Räntedelen i de finansiella kostnaderna redovisas i resultaträkningen fördelat över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp, som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av under den kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden. Apoteket har ingen leasing som klassificeras som finansiell leasing.
Operationella leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Apotekets operationella leasingavgifter avser i huvudsak lokalhyra för apotek.
 

Finansiella instrument

Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång, finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. Finansiella instrument som redovisas i balans-räkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kortfristig placering, kundfordringar och lånefordringar. Bland skulder återfinns leverantörsskulder, utgivna skulddokument och låneskulder. Likvida medel utgörs av kassa och bank samt kortfristiga placeringar med löptid kortare än 90 dagar.

Redovisning av finansiella tillgångar och skulder

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisning sker därefter beroende av hur de har klassificerats. En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats.
Skuld tas upp när motpart har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura inte har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet förfaller eller bolagets kontroll upphör. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av skuld. Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom etablerade värderingstekniker. Vid varje rapporteringstillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva indikationer på att en finansiell tillgång är i behov av nedskrivning.
 

Klassificering av finansiella instrument

Finansiella instrument klassificeras i kategorier. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte de finansiella instrumenten förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av instrumenten vid den första redovisningen och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle.
Kategorierna är följande:
1) Finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper:
a) Finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel.
b) Finansiella tillgångar och skulder som redan från början bestäms tillhöra denna kategori.
Apoteket har inga finansiella instrument i denna kategori.
2) Lånefordringar och kundfordringar
Dessa tillgångar har fastställda eller fastställbara betalningar. Apotekets likvida medel, kortfristiga placering, kundfordringar och lånefordringar ingår i denna kategori.
3) Investeringar avsedda att hållas till förfall
Denna kategori innefattar finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som Apoteket
har för avsikt och förmåga att hålla till förfall.
4) Finansiella tillgångar som kan säljas
Denna kategori består av finansiella tillgångar som inte klassificeras i någon annan kategori såsom aktier och andelar i både börsnoterade och icke börsnoterade bolag.
5) Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Innefattar finansiella skulder som inte innehas för handel. Apotekets leverantörsskulder samt skulder till kreditinstitut ingår i denna kategori.
 

Redovisning av finansiella instrument

Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten. 

Finansiella tillgångar som kan säljas

Finansiella tillgångar som kan säljas har tidigare utgjorts av bostadsrätter som redovisas till verkligt värde. Under 2010 har bostadsrätterna sålts. Förändring av verkligt värde redovisas i övrigt totalresultat.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är noterade på
en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till en kund, utan
avsikt att handla med uppkommen fordran. De ingår i omsättnings-tillgångar, med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det bedöms att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. För privatkunder gäller att reserveringens storlek beräknas utifrån en kreditvärderingsmall med beaktande av en stigande procentsats kopplad till ökat antal förfallna dagar till betalning. För avtalskunder gäller att reserveringens storlek beräknas som 30 procent av fordringar äldre än 90 dagar plus samtliga ärenden inlämnade till inkasso. Det reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen.

Finansiella skulder

Finansiella skulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas skulderna till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.

Varulager

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in-, först ut-metoden (FIFU).

Intäktsredovisning

Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering avkoncernintern försäljning. Försäljning av varor intäktsredovisas när ett koncern-företag säljer en produkt till en kund. Försäljning i detaljhandel betalas vanligen kontant eller med kreditkort. Redovisad intäkt är försäljningens bruttobelopp exklusive moms, inklusive de kreditkortsavgifter som ska betalas för transaktionen.
Tjänster som utförs mot löpande räkning intäktsförs i den takt arbetet utförs. För tjänster som utförs till fast pris redovisas intäkter i den utsträckning som motsvaras av de uppdragsutgifter som uppkommit och som kommer att ersättas av beställaren.
Upparbetad intäkt sätts till samma belopp som de kostnader som lagts ned på uppdraget. Den totala intäkten som kan räknas hem
begränsas av kontraktsbeloppet. Detta kan innebära att redovisade intäkter kan understiga/ överstiga vad som fakturerats. I förekommande fall justeras intäkterna vid uppdragets avslut.
Aviseringsavgifter, påminnelse- och lagstadgade avgifter som är hänförliga till Apotekets delbetalningssystem intäktsbokförs när de
inbetalts. Samma princip gäller för återvunna kundförluster som är hänförliga till delbetalningssystemet.
Franchise påverkar koncernens redovisade intäkter genom dels försäljning av varor till franchiseapotek som redovisas vid leverans
av varor och dels serviceavgift från franchiseapotek som till huvuddel redovisas månatligen.

Aktuell skatt

Redovisad aktuell skatt innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser
som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader, som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och för outnyttjade underskottsavdrag och dessas redovisade värden i koncernredovisningen.
Om emellertid den uppskjutna skatten uppstår till följd av en transaktion, som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett företagsförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat, redovisas den inte. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt samt när uppskjutna skatter avser samma
skattemyndighet.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag och intresseföretag, förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.

Kassaflöden

Kassaflödesanalys redovisas enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Ersättningar till anställda, pensioner

Koncernföretagen har olika pensionsplaner. Pensionsplanerna finansieras via en pensionsstiftelse och genom betalningar till försäkringsbolag eller försäkringsförening. Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner.
En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgörings-tid och pensionsgrundande lön.
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet.

Koncernen
har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter, om den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda, som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Den skuld/fordran som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är skillnaden mellan den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen och verkligt värde på förvaltningstillgångarna, med justeringar för ej redovisade aktuariella vinster/förluster för tjänstgöring under tidigare perioder. Den förmåns-bestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den så kallade projected unit credit method.
Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med utgångspunkt från diskonteringsräntan för svenska bostadsobligationer, som är utfärdade i samma valuta och med löptider jämförbara med den aktuella pensionsskuldens. Tidigare har motsvarande diskonteringsränta grundat sig på långa svenska statsobligationer.
För aktuariella vinster och förluster tillämpas den så kallade korridorregeln. Korridorregeln innebär att aktuariella vinster och förluster som uppstår från erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i aktuariella antaganden, överstigande det högre av 10 procent av värdet på förvaltningstillgångarna och 10 procent av den förmånsbestämda förpliktelsen, kostnads- eller intäktsförs över de anställdas uppskattade genomsnittliga återstående tjänstgöringstid. I övrigt beaktas inte aktuariella vinster och förluster.
För de avgiftsbestämda delarna av pensionsplanerna betalar koncernen avgifter till försäkringsbolag/försäkringsförening. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser, när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Beträffande förmånsbaserad pension, försäkrad i Alecta, har Apoteket inte haft tillgång till sådan information att det går att redovisa den som förmånsbaserad. Pensionsplanen enligt ITP, försäkrad i Alecta redovisas därför som avgiftsbestämd plan, som dock är finansiellt tryggad i Pensionsstiftelsen med kreditförsäkring hos PRI. Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag, när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning.
Ny tillämpning av redovisningsprinciper för pensioner i koncernen har gjorts så att räntekomponenterna i pensionsåtagandet respektive förvaltningstillgångarna omklassificerats och redovisas inom finansnettot. Intjänandet kommer även fortsättningsvis att redovisas inom rörelseresultatet.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt.

Ansvarsförbindelser och eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser. En eventualförpliktelse kan även utgöras av en befintlig förpliktelse som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas alternativt att förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Ansvarsförbindelser är i förekommande fall värderade till diskonterat värde.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser, som anses rimliga under rådande förhållanden. Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga
resultatet.
Genomgång av aktuariella antaganden för pensionsberäkning enligt IAS 19 görs årligen. För ytterligare information om pensionsberäkning
enligt IAS 19, se not 17, Pensionstillgångar i koncernen.

Moderbolagets redovisningsprinciper

Moderbolaget följer koncernens redovisningsprinciper med de undantag och tillägg som stipuleras av Rådet för finansiell rapportering, rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”.

Dotterföretag/Intresseföretag

Andelar i dotterföretag/intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden.

Leasade tillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffningsvärde, efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar, på samma sätt som för koncernen, men med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Pensioner

I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda planer än de som anges i IAS 19. De väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19, är hur diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå, utan antagande om framtida löneökningar, och att alla aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår.
Skuldberäkningen avser åtagandet inom Apotekets pensionsplan och värderas enligt bestämmelser i Lagen om tryggande av pensionsutfästelse, 1967:531, den så kallade Tryggandelagen och Finansinspektionens föreskrift, FFFS 2007:24.

Koncernbidrag

Moderbolagets redovisning av erhållna koncernbidrag är jämställt med redovisningen av en utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. Lämnade koncernbidrag i syfte att reglera skattemässiga underskott har redovisats som bokslutsdisposition vilket innebär att skatte-effekten redovisas över resultaträkningen.

Ny tillämpning av redovisningsprinciper för pensionskostnader i koncernen

Ny tillämpning av redovisningsprinciper för pensioner i koncernen har gjorts så att räntekomponenterna i pensions-åtagandet respektive förvaltningstillgångarna omklassificerats och redovisas inom finansnettot. Intjänandet kommer även fortsättningsvis att redovisas inom rörelseresultatet. Omklassificeringen bedöms ge en mer rättvisande bild av rörelseresultatet, samtidigt som Apoteket får en bättre redovisning av räntebärande nettofordran/skuld. Justering för rörelseresultat och finansnetto har gjorts för år 2010. Resultat efter skatt och eget kapital förändras inte.

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket