Bolagsstyrning

Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Verksamhetsstyrning

Vid årsstämman den 18 april 2013 fastställdes bolagets ekonomiska mål och vilken utdelningspolicy som ska tillämpas.

Kapitalstruktur:      Skuldsättningsgrad 0,4-0,8 ggr (finansiell nettoskuld/eget kapital)

Lönsamhet:           Rörelsemarginal om 3 procent (rörelseresultat/omsättning).

Utdelningspolicy:   Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets vinst efter skatt justerat för resultat och skatt justerad före resultat hänförlig till pensionsstiftelsen.

De ekonomiska målen är långsiktiga, vilket innebär att målen till följd av exempelvis konjunkturbetingade fluktuationer kan över- eller underskridas vissa år. Utvärderingen baseras på en kombination av historiskt utfall och bedömd förmåga att uppnå målen kommande år.

 

 

 

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket