Bolagsstyrning

Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Verksamhetsstyrning

Vid årsstämman den 26 april 2012 beslutades ny bolagsordning och ny ägaranvisning. I ägaranvisningen fastlås Apotekets uppgifter, särskilda begränsningar för Apotekets verksamhet, vissa pensionsutfästerlser, samt bolagets upplysnings- och informationsskyldighet. Stämman har även fastställt bolagets ekonomiska mål och vilken utdelningspolicy som ska tillämpas.

  • Soliditeten i koncernen, beräknad som eget kapital i procent av balansomslutningen, bör uppgå till mellan 25 och 30 procent.
  • Räntabiliteten i koncernen, beräknad som årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital, bör långsiktigt uppgå till minst 20 procent.
  • Utdelning bör, under förutsättning att aktiebolagslagens utdelningsregler medger detta, uppgå till ett belopp motsvarande minst 50 procent av årets resultat i koncernen med beaktande av soliditetsmålet.

Verksamhetsföremålet enligt Apotekets bolagsordning är att direkt eller indirekt tillhandahålla varor och tjänster inom läkemedelsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att en god läkemedelsförsörjning i Sverige främjas.

De statliga företagen lyder under samma lagar som andra bolag, och följer såväl aktiebolagslagen som annan tillämplig lagstiftning. Apoteket har även att följa statens ägarpolitik och de ägardirektiv som staten från tid till annan meddelar.

Enligt statens ägarpolitik ska statligt ägda företag i tilllämpliga delar följa de regler som följer av Stockholmsbörsens noteringsavtal. Därutöver har regeringen fattat beslut om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare och för extern ekonomisk rapportering, samt ett antal policyfrågor där företag med statligt ägande åläggs att agera föredömligt. Det gäller bland annat jämställdhet, miljö och mångfald.