Ipren®
 • Ibuprofen
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta, sänker feber. Effekt efter 30 min, varar i ca 6 tim. Från 6 månader. Högst 3 dagar utan läkarkontakt.
 • Om det är svårt att ge medicin i munnen när barn mår illa eller är mycket sjuka.
 • Läs bipacksedel noga före användning

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ipren

125 mg suppositorier
Ibuprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

lass="list-unordered-line">
 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

 • I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ipren är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ipren
  3. Hur du använder Ipren
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ipren ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ipren är och vad det används för

  Ipren tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

  Ipren verkar smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.


  Ipren används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd t.ex. huvudvärk- och, tandvärk, samt feber vid förkylningssjukdomar.

  Ipren suppositorier är receptfria för användning till barn över 6 månader under högst 3 dagar i följd.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.


  Ibuprofen som finns i Ipren kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Ipren

  Använd inte Ipren


  • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • under de tre sista månaderna av graviditeten

  • om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens

  • om du har svår lever- eller njursjukdom

  • om du har svår hjärtsvikt

  • om du har eller har haft magsår eller tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med Ipren eller liknande preparat

  • om du fått allergiska symtom (t ex andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande läkemedel mot inflammation

  Varningar och försiktighet


  Kontakta läkare innan Ipren används:

  • Om barnet är svårt medtaget eller har buksmärtor, nackstelhet, eller ryggvärk.

  • Om barnet har svåra besvär från öron, svalg, eller luftrör.


  Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

  • Om barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

  • Om behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

  • Om nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.


  • Lägsta dos och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

  • Före behandling med Ipren bör du rådgöra med läkare om du har eller har haft följande sjukdomar eller symtom: SLE eller andra bindvävssjukdomar, nedsatt njur- eller leverfunktion, lätt till måttlig hjärtsvikt, astma, inflammatoriska tarmsjukdomar, tidigare magsår eller annan ökad blödningsbenägenhet.

  • Ipren kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel, maskera tecken på infektion.

  • Om du tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen ska du kontakta läkare vid symtom från buken. Kontakt med läkare är särskilt viktigt om symtomen uppstår i början av behandlingen och hos äldre patienter.

  • Äldre personer bör vara observanta på den ökade risk för biverkningar som föreligger i högre ålder.

  • Läkemedel som Ipren kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid (3 dagar).

  • Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).

  • Ipren kan påverka möjligheten att bli gravid, se avsnittet Graviditet och amning för mer information.

  • Vid vattkoppor bör inte Ipren användas.

  Andra läkemedel och Ipren

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares ordination.


  Ipren kan påverka eller påverkas av behandling med vissa läkemedel, t ex mot:

  • tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

  • manodepressiv sjukdom (litium)

  • oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

  • värk (acetylsalicylsyra)

  • blodpropp (t ex dikumarol, warfarin, tiklopidin)

  • depression (så kallade SSRI)

  • högt blodtryck (t ex så kallade betareceptorblockerande medel, diuretika, ACE-hämmare, angiotensin II-hämmare)

  • inflammation (kortikosteroider)

  • svampinfektioner (t ex vorikonazol och flukonazol)

  • diabetes (sulfonureider)

  • HIV-infektion (zidovudin)

  • vissa immunosuppressiva läkemedel mot avstötning av transplanterade organ (t. ex. ciklosporin, takrolimus)

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Gravida kvinnor ska inte använda Ipren under de tre sista månaderna av graviditeten.

  Intag av Ipren ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


  Ipren går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Ipren under amning.


  Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Denna påverkan är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ipren kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t ex på grund av biverkningar som synrubbningar. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Ipren


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  • Ipren ska inte ges till barn yngre än 6 månader eller om det väger under 7 kg.

  • Ipren bör användas högst 3 dagar i följd. Vid längre tids användning, rådgör alltid först med läkare.


  Normaldosering

  5-7,5 mg ibuprofen/kg kroppsvikt. Vid behov kan dosen upprepas var 6:e timme högst

  4 gånger per dygn, motsvarande 20-30 mg/kg per dygn enligt följande:


  Vikt

  Ålder

  Dosering

  Maximal dos/dygn

  7-15 kg

  ca 6 mån-3 år

  ½ suppositorium 1-4 gånger/dygn

  Högst 2 suppositorier

  >15-24 kg

  ca 3-7 år

  1 suppositorium 1-4 gånger/dygn

  Högst 4 suppositorier

  >24-30 kg

  ca 7-9 år

  1½ suppositorium

  1-4 gånger/dygn

  Högst 6 suppositorier

  >30-42 kg

  ca 9-12 år

  2 suppositorier 1-4 gånger/dygn

  Högst 8 suppositorier

  Kroppsvikten bör användas vid beräkning av dosen (åldersangivelsen är ungefärlig). Dosen bör ges var 6:e timme högst 4 gånger per dygn.


  Om suppositoriet har mjuknat bör foliet spolas med kallt vatten innan suppositoriet tas ut ur folieförpackningen. Dra isär aluminiumstrippen i pilarnas riktning.


  ipren_supp

  Suppositoriet införes i ändtarmen med den trubbiga änden först. Vid delning halveras suppositoriet i tvärriktningen med en vass kniv.

  Om du har använt för stor mängd av Ipren

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (kan vara blodblandade), huvudvärk, öronbrus, förvirring och synrubbningar. Vid höga doser har medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urin, frusenhet och andningssvårigheter rapporterats.

  Om du har glömt att ta Ipren

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömt suppositorium.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Ipren och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Ipren och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • Huvudvärk

  • Mag-tarmbiverkningar (halsbränna, diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor)

  • Trötthet

  • Hudutslag


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Allergisk snuva, sömnlöshet, lätt oro, synrubbningar, hörselpåverkan. Andnöd, kramp i luftrören, astma eller förvärrad astma. Magsår, inflammation i magslemhinnan, blödning från mage och tarm. Nässelutslag, klåda, små blödningar i hud och slemhinnor.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Icke bakteriell hjärnhinneinflammation. Blodbildsförändringar. Allergisk reaktion. Depression. Förvirring. Synnedsättning. Brustet magsår. Lever- och njurpåverkan. Hud- och slemhinnepåverkan såsom överhudsavlossning och/eller mångskiftande hudrodnad (ibland allvarlig). Vätskeansamling i kroppen.


  Observera att Ipren kan förlänga blödningstiden.


  Högt blodtryck och hjärtsvikt samt försämring av sår i tjocktarmen och Crohns sjukdom (tarmsjukdom) har rapporterats vid behandling med läkemedel mot smärta (NSAIDs).


  I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.


  Läkemedel som Ipren kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


  5. Hur Ipren ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 °C.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är ibuprofen. 1 suppositorium innehåller 125 mg ibuprofen.

  • Övriga innehållsämnen är hårdfett

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vita eller svagt gula suppositorier.

  En förpackning innehåller 10 suppositorier.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB

  169 90 Solna

  Tel: 08-503 385 00

  med-info@its.jnj.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-12-17


  Se lagerstatus på apotek

  Läs mer

  Ipren®

  suppositorium

  Suppositorium 125 mg 10 st stripsförp.

  Varunummer: 554188

  Tillverkare: MCNEIL SWEDEN AB

  125 mg, 10 st

  34,50 kr

  Jämförpris: 3,45 kr / dos

  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp

  Finns i lager. Leverans 1-3 vardagar

  • Just nu fri frakt t.o.m. 30/4!

  • Öppet köp i 14 dagar*
   * Gäller ej läkemedel, livsmedel och kylvaror

  • Fria returer i alla våra butiker

  Populära produkter

  iWhite Instant

  • Kit för vitare tänder, Skenor, förfyllda med gel 10 st
  • Leverans 1-3 vardagar
  499 kr
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp
  ApoPlus-vara

  Footner Exfoliating socks

  • Behandling för fötter, Exfolierande 1 par
  • Leverans 1-3 vardagar
  191 kr (Ord. pris 239 kr)
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp
  50% rabatt

  Apoteket C-vitamin + Järn

  • Vitamin C och Järn, Kosttillskott 20 st
  • Leverans 1-3 vardagar
  15 kr (Ord. pris 30 kr)
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp

  Priorin

  • Innehåller Biotin, Kosttillskott 60 st
  • Leverans 1-3 vardagar
  399 kr
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp

  Apoliva Sensitive Bodylotion

  • Bodylotion, oparfymerad, För torr och känslig hud 200 ml
  • Leverans 1-3 vardagar
  149 kr
  1 st har lagts till i varukorgen
  Köp